Sidosryhmäyhteistyön yhteystietorekisterin tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679
Tietosuojalaki 1050/2018
Laatimispäivä 13.6.2018
Päivitys 3.12.2020 - pieniä lisäyksiä ja muutoksia kohtiin 3-6, 9 ja 12

1. Rekisterinpitäjä

KEHA-keskus
PL 1000, 50101 Mikkeli
0295 020 000, kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Merja Heinonen
PL 1000, 50101 Mikkeli
tyomarkkinatori.keha(at)ely-keskus.fi

3. Rekisterin nimi

Työmarkkinatori-kokonaisuuden sidosryhmäyhteistyön yhteystietorekisteri

Työmarkkinatorin sidosryhmätyön yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on KEHA-keskuksen toteuttaman Työmarkkinatori-kokonaisuuden yhteiskehittämistä ja viestintää koskeva yhteystietorekisteri. Rekisterin avulla pidetään yllä ja ajan tasalla kontaktitietoja henkilöistä, jotka ovat mukana yhteiskehittämisessä ja joille tiedotetaan Työmarkkinatoriin liittyvistä asioista.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on henkilöstä enintään seuraavat tiedot

  • nimi
  • titteli
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • henkilön edustaman organisaation nimi
  • henkilön edustaman organisaation luokittelutieto (esim. valtionhallinto tai henkilöstöyritys)
  • rooli, jolla osallistuu yhteiskehittämiseen
  • henkilöön liittyvät aktiviteetit

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröinti perustuu rekisteröidyn suostumukseen. Suostumus annetaan Webropol-verkkolomakkeella,

jonka henkilö täyttää kun hän ilmoittautuu tai hänet kutsutaan yhteistyöhön.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa henkilöille, jotka työskentelevät KEHA-keskukselle sopimussuhteessa palveluja tuottavissa yrityksissä ja toimivat ko. yritysten toteuttamissa kehitystehtävissä.

Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi kehitettävien palvelujen käyttäjätestaukset, joihin osallistujia kutsutaan sähköpostitse. Tehtäviä voidaan toteuttaa myös virtuaalisissa työympäristöissä.

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytysaika

Yhteiskehittämistyön ja viestinnän jatkuvan luonteen takia tietoja säilytetään toistaiseksi.

10. Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisterin tiedot on tallennettu sähköiseen tietojärjestelmään. Tietoihin pääsevät käsiksi vain TE-digihankkeessa toimivat KEHA-keskuksen tai TE-digihankkeeseen palveluja tuottavien yritysten nimetyt työntekijät.

Tietojärjestelmän pääkäyttäjä kutsuu työntekijät rekisterin käyttäjiksi tietojärjestelmästä lähetettävällä henkilökohtaisella kirjautumislinkillä. Rekisteröitymisen jälkeen käyttäjät kirjautuvat tietojärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

11. Tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu ja miten tietoja on käytetty.

Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

KEHA-keskus
Kirjaamo
PL 1000
50101 Mikkeli

Pyyntö voidaan tehdä myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Pyynnöstä rekisterinpitäjä poistaa rekisteröidyn tiedot myös kokonaisuudessaan.

Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

KEHA-keskus
Kirjaamo
PL 1000
50101 Mikkeli

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä ei ole muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeuksia.

Päivitetty: