Työmarkkinatorin työpaikkailmoitusten rajapintojen käyttöehdot

Osapuolet ja roolit

Rajapinnan omistaja = KEHA-keskus.

Rajapinnan käyttäjä = Organisaatio, joka teknisesti ottaa rajapinnan käyttöönsä.

 • Tuontirajapinnan käyttäjä voi olla työpaikasta ilmoittava työantaja tai työantajan työpaikkailmoituksia hoitava rekrytointi- tai it-palveluyritys.
 • Noutorajapinnan käyttäjä voi olla mikä tahansa organisaatio, joka haluaa näyttää Työmarkkinatorilla olevia työpaikkailmoituksia omassa verkkopalvelussaan.

Työpaikan ilmoittaja = Työntekijää etsivä organisaatio, joka vastaa ilmoituksen sisällöstä ja tietojen oikeellisuudesta ja jonka nimissä työpaikkailmoitus näkyy Työmarkkinatorilla.

Työpaikkailmoituksen omistaja = Tuontirajapinnan käyttäjä.

Osapuolia sitovat käyttöehdot

KEHA-keskuksen (jäljempänä "Palveluntarjoaja”) tuottaman Työmarkkinatori-palvelualustan ja siihen sisältyvien työpaikkailmoitusten tuonti- ja noutorajapintojen (jäljempänä "Rajapinta”) käyttämiseen sovelletaan alla olevia käyttöehtoja (jäljempänä "Käyttöehdot"). Kumman tahansa rajapinnan käyttöönsä ottavan organisaation (jäljempänä ”Rajapinnan käyttäjä”) tulee tutustua käyttöehtoihin.

Rajapinnan käyttäjä ja Palveluntarjoaja sitoutuvat molemminpuolisesti noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Käyttöehtojen tarkoituksena on ohjeistaa ja sitouttaa Rajapinnan käyttäjät käyttämään Rajapintaa Palveluntarjoajan määrittämien ehtojen ja Suomen lainsäädännön sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat toimimaan eettisesti sekä hyvien tapojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

1. Palveluntarjoajan vastuut ja oikeudet 

Käyttöönottoilmoituksen saapumisen ja sen tarkistamisen jälkeen Palveluntarjoaja toimittaa Rajapinnan käyttäjälle käyttöönottoilmoituksen mukaisen käyttäjätunnukset turvapostilla. Samassa yhteydessä Palveluntarjoaja toimittaa Rajapinnan käyttäjälle myös kyseisen rajapinnan teknisen kuvauksen ja ohjeen sekä työpaikkailmoituksen sisältöohjeen. Sisältöohje tulee toimittaa myös työpaikan ilmoittajalle.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Työmarkkinatori-palvelualustan ja Rajapinnan käytettävissä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä, mutta ei voi vastata järjestelmän toimivuudesta, teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tai muun vastaavan muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa Rajapinnan mahdollisten virheiden Rajapinnan käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Rajapinnan käyttö, jos se on välttämätöntä esimerkiksi teknisen muutoksen tai uudistamisen takia. Palveluntarjoaja tiedottaa ilmoitetuille yhteyshenkilöille mahdollisista käyttökatkoista heti, kun ne tulevat tietoon. Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Rajapinta parhaaksi katsomallaan tavalla ja muuttaa sen sisältöä.

Palveluntarjoaja ei vastaa työpaikkailmoitusten sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista. Mikäli Rajapinnan kautta tuoduissa työpaikkailmoituksissa havaitaan puutteita tai ohjeiden vastaista toimintaa, Palveluntarjoaja toimittaa ensisijaisesti korjausilmoituksen Rajapinnan käyttäjälle. Palveluntarjoajalla on myös oikeus poistaa selkeästi käyttöehtojen vastainen tai häiriötilanteita synnyttävä työpaikkailmoitus. Työpaikkailmoituksen vastaanottamisesta kieltäytymisestä ja ilmoituksen poistamisesta on säädetty laissa julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (3 luku 3 §) ja tämän perusteella annetussa ohjeessa (TEM/2262/00.03.05.02/2014).

Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus häiriötilanteessa asettaa väliaikainen Rajapinnan käytön esto. Rajapinnan käyttäjää kuultuaan Palveluntarjoajalla on tarvittaessa oikeus poistaa Rajapinnan käyttöoikeus joko kokonaan tai määrätyksi ajaksi.

2. Rajapinnan käyttäjän vastuut ja oikeudet

Rajapinnan käyttäjä vastaa omissa järjestelmissään Rajapintaa koskevien teknisten vaatimusten toteuttamisesta sekä tarvittavien laitteiden ja ohjelmistojen toimivuudesta ja yhteensopivuudesta Työmarkkinatorin kanssa.

Rajapinnan käyttäjä vastaa kaikista Rajapinnan käytöstä itselleen syntyvistä kustannuksista.

Tuontirajapinnan käyttäjä vastaa kaikkien Rajapinnan kautta Työmarkkinatorille tuomiensa työpaikkailmoitusten sisältöjen asianmukaisuudesta. Käyttäjän tulee kaikessa toiminnassaan ja tuomiensa työpaikkailmoitusten sisällöissä ottaa huomioon Palveluntarjoajan antamat tarkemmat ohjeet ja sisältövaatimukset. Mikäli Rajapinnan käyttäjä on rekrytointi- tai it-palveluyritys, täytyy tämän huolehtia, että työpaikan varsinainen ilmoittaja on tietoinen näistä sisältövaatimuksista.

Noutorajapinnan kautta muissa palveluissa näytettävissä työpaikkailmoituksissa on aina mainittava ilmoitusten alkuperäinen lähde (Lähde: Työmarkkinatorin asiakastietojärjestelmä).

Palvelun käyttäjällä on oikeus esittää noutorajapinnan kautta saamiaan työpaikkailmoituksia omissa palveluissaan ja käyttää työpaikkailmoituksia osana oman palvelunsa tietosisältöä. Palvelun käyttäjä voi siten yhdistellä rajapinnan kautta saamiaan tietoja muualta saatuihin tai itse tuotettuihin tietoihin. Rajapinnan kautta saatuja tietoja ei saa esittää hyvän tavan vastaisella, sopimattomalla tai vahingollisella tavalla. Palvelun käyttäjä ei saa käyttää tietoja myöskään tavalla, jonka perusteella käyttäjän tuottama palvelu voi olla sekoitettavissa viranomaisen tuottamiin palveluihin.

Noutorajapinnan kautta näytettäviä työpaikkailmoituksia ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille ilman erillistä lupaa.

Noutorajapinnan käyttäjä sitoutuu huolehtimaan työpaikkailmoitusten ajantasaisuudesta omassa palvelussaan. Työpaikkailmoitusten poistot on saatettava viipymättä voimaan eikä hausta poistettuja työpaikkailmoituksia saa säilyttää siten että niihin voi kohdistaa hakuja.

Rajapinnan kautta käytettävää aineistoa ei saa käyttää tietoaineistoon perustuvan ohjelmiston tai palvelun mainostamiseen tai markkinointiin ilman KEHA-keskuksen lupaa.

Kumman tahansa rajapinnan käyttäjällä on oikeus milloin tahansa yksipuolisella ilmoituksella lopettaa Rajapinnan käyttö. Lopettamisesta ilmoitetaan osoitteella tmt-rajapinnat.keha@ely-keskus.fi.

3. Tekniset vaatimukset

Molempien rajapintojen käyttöön liittyvät tekniset vaatimukset on esitetty erillisissä teknisissä käyttöohjeissa (linkit tulossa). Palveluntarjoaja toimittaa käyttöönottoilmoituksessa mainittua rajapintaa koskevan ohjeen Rajapinnan käyttäjälle rajapinnan käyttöönoton yhteydessä.

4. Tietoturva, tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja järjestää Työmarkkinatori-palvelualustan ja Rajapinnan tietoturvan yleisten hyvien käytänteiden mukaisesti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Rajapinnan käyttäjä on tietoinen siitä, ettei verkkoympäristön ja verkkopalvelun tietoturvallisuus kuitenkaan koskaan ole täydellistä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Työmarkkinatorin tietosuojaselostetta.

Tuontirajapintaa hyväksi käyttäen tuotujen tietojen, jotka voivat sisältää henkilötietoja, rekisterinpitäjänä toimii kyseinen Rajapinnan käyttäjä eikä Palveluntarjoaja toimi näiden henkilötietojen käsittelijänä. Tuontirajapinnan käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus tuoda tiedot eli työpaikkailmoitusten sisältö julkaistavaksi Työmarkkinatorilla. Mikäli Rajapinnan käyttäjä kerää tai käsittelee tuontirajapinnan kautta saatuja henkilötietoja, on se itsenäisesti vastuussa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

Rajapinnan käyttäjä on velvollinen suojaamaan Rajapinnan käytössä tarvittavat tunnistustiedot.

5. Rajapinnan käyttäjien rekisteritiedot ja niiden käyttö 

Rajapinnan käyttäjän tulee antaa käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan Työmarkkinatorin sidosryhmäyhteistyön yhteystietorekisteriin. Palveluntarjoaja käsittelee Rajapinnan käyttäjän henkilötietoja kyseisen rekisterin tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

6. Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttöehtoja voidaan päivittää Palveluntarjoajan toimesta ja muutoksista ilmoitetaan Rajapinnan käyttäjille, jotka käyttöä jatkaessaan ilmaisevat hyväksyvänsä muutokset. Käyttöehtoja koskevat muutokset tulevat voimaan Palveluntarjoajan ilmoittamassa aikataulussa.

7. Muutoksenhaku

Palveluntarjoajan tekemiin päätöksiin, joilla on vaikutusta Rajapinnan käyttäjään, voi vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Palveluntarjoaja voi tehdä seuraavia päätöksiä, jolla on vaikutusta Rajapinnan käyttäjään:

 1. Rajapinnan käyttöönoton epääminen. Palveluntarjoaja toimittaa päätöksen perustelut Rajapinnan käyttöönottoilmoituksen tehneelle.
 2. Rajapinnan käytön väliaikainen rajoittaminen, kun syynä on Käyttöehtojen vastainen toiminta Työmarkkinatorilla.
 3. Rajapinnan käytön väliaikainen estäminen, kun syynä on Käyttöehtojen olennainen rikkominen Työmarkkinatorilla.
 4. Rajapinnan käytön pysyvä estäminen, kun syynä Käyttöehtojen olennainen ja jatkuva rikkominen. Mikäli rajapinnan käyttö estetään pysyvästi, on Rajapinnan käyttäjällä mahdollisuus hakeutua uudelleen käyttäjäksi toimittamalla uusi käyttöönottoilmoitus kuuden (6) kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta.

Kohdan 2 mukainen päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi, mikäli tämä on tarpeellista Työmarkkinatorin julkisen luotettavuuden turvaamiseksi, selkeiden väärinkäytösten johdosta, lainsäädännön vastaisen julkaisutoiminnan johdosta tai Työmarkkinatorin käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoaja on tällöin välittömästi yhteydessä Rajapinnan käyttäjään asiantilan korjaamiseksi ja asian selvittämiseksi.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai postitse Palveluntarjoajalle.

 • Sähköiset oikaisuvaatimukset: kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi
 • Postilla toimitetut oikaisuvaatimukset:
  ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
  PL 1000, 50101 Mikkeli

Palveluntarjoaja käsittelee oikaisuvaatimukset kiireellisesti ja toimittaa päätöksen asianosaiselle. 

Mikäli Rajapinnan käyttäjä korjaa virheellisen menettelynsä oikaisuvaatimuksen käsittelyaikana, voidaan oikeudet Rajapinnan käyttöön palauttaa ennen asian ratkaisua.

8. Sovellettava lainsäädäntö

Työmarkkinatorilla toimimisessa ja Rajapinnan käytössä noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia velvoittavia määräyksiä.

 

Päivitetty: