Työmarkkinatorin yhteistyökumppanin liittymisen ehdot

Tällä sivustolla yhteistyökumppani voi toimittaa liittymishakemuksen KEHA-keskuksen (”Ylläpitäjä”) kehittämälle palvelualustalle (”Työmarkkinatori”). Työmarkkinatorin tavoitteena on yhdistää työnhakijat ja työnantajat sekä edistää työnhakijoiden mahdollisuuksia löytää julkisen sektorin, yksityisten yhteistyökumppanien ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut. Palvelun käyttö on kaikille osapuolille maksutonta ja se on avoin kaikille palveluita tuottaville yhteistyökumppaneille, jotka täyttävät näissä käyttöehdoissa kuvatut vaatimukset.

Palvelun kehitys jatkuu edelleen, eivätkä kaikki näissä käyttöehdoissa kuvatut toiminnollisuudet tai ominaisuudet ole vielä käytettävissä. Ylläpitäjä tiedottaa Palvelun jatkokehityksestä ja uusista toiminnollisuuksista säännöllisesti.

Liittymishakemuksen käsittelyn edellytyksenä on, että yhteistyökumppani on lukenut ja hyväksyy alla kuvatut yleiset käyttöehdot. Käyttöehdoissa määritellään toimintaohjeet toimimiseen julkisen viranomaisen ylläpitämällä palvelualustalla, jonka tavoitteena on ensisijaisesti edistää työnhakijoiden työllistymistä ja koulutusmahdollisuuksia. Ylläpitäjän laatimassa erillisessä dokumentaatiossa kuvataan Työmarkkinatorin tekniset toiminnollisuudet ja toimintaperiaatteet.

Palveluun liittymisessä käytetään vahvaa tunnistautumista, joka edellyttää yhteistyökumppaneilta kirjautumista Suomi.fi-tunnistautumisella ja kirjautuminen tapahtuu henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tunnistautumisen jälkeen yhteistyökumppanin tulee hyväksyä nämä käyttöehdot ja lisätä liittymishakemuksen käsittelyn edellyttämät tiedot, jolloin liittymishakemus voidaan Ylläpitäjän toimesta hyväksyä. Liittymishakemuksessa yhteistyökumppani ilmoittaa muun muassa palvelualueen tai – alueet, joihin yhteistyökumppanin toiminta liittyy. Yhteistyökumppanin on mahdollista päivittää tietoja Työmarkkinatorin ”Omat tiedot” –sivuilla kirjautuneena käyttäjänä. Jokaisen yhteistyökumppanin henkilöstöön kuuluvan käyttäjän tulee vahvistaa lukeneensa nämä käyttöehdot kirjautuessaan palveluun ensimmäisen kerran yhteistyökumppanin edustajana. Yhteistyökumppanin edustajana toimiminen vaatii henkilöltä nimenkirjoitusoikeutta tai Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniverkostossa toimimisen mahdollistavaa valtuutta suomi.fi:n valtuudet-palvelussa.

Liittymishakemuksien hyväksyntä on pyritty automatisoimaan Ylläpitäjän toimesta, mutta Ylläpitäjällä on oikeus jälkivalvonnan kautta pyytää liittymishakemuksen toimittanutta yhteistyökumppania täsmentämään ilmoitettuja tietoja, mikäli Ylläpitäjällä on syytä epäillä tietojen oikeellisuutta tai yhteistyökumppanin toimintaan on kohdistettu toimenpiteitä muiden viranomaisten toimesta, jotka voivat estää toiminnan Työmarkkinatorilla.

Palvelun toiminnollisuuksien kehittyessä eräiden Työmarkkinatorin toimintojen käyttömahdollisuudet voivat edellyttää lisäksi teknisten rajapintojen määrittelyä ja rakentamista. Palvelua käyttävien rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden (”asiakas”) henkilötietojen käsittely edellyttää lisäksi Ylläpitäjän laatiman erillisen henkilötietojen käsittelijäsopimuksen allekirjoittamista ja siinä määriteltyjen ehtojen noudattamista.

Yhteistyökumppaneille Työmarkkinatori mahdollistaa keinon tiedottaa omasta palvelutarjonnastaan aktiivisesti muille Työmarkkinatorin osapuolille, joita ovat viranomaiset, työnhakijat, työnantajat ja muut yksityiset toimijat. Työmarkkinatorin kautta työnhakijat voivat myös tulevaisuudessa ilmoittaa kiinnostuksestaan ja antaa suostumuksen omien henkilötietojensa käsittelyyn eri palvelualueilla toimivien yhteistyökumppanien käytettäväksi. Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniverkoston tavoitteena on edistää palvelujen löydettävyyttä ja saatavuutta yhden yhteisen alustan kautta. Työmarkkinatorin henkilöasiakkaat määräävät itsenäisesti omien henkilötietojensa käyttötarkoituksista ja pääsystä tai luovutuksista yhteistyökumppanien käsiteltäväksi.

Työ-ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus ovat käynnistäneet syksyllä 2016 työ- ja elinkeinopalvelujen uudistamishankeen, TE-digin. Hankkeen lyhyen aikavälin tavoitteeksi asetettiin sujuvampi ja työttömyyden pitkittymistä ennaltaehkäisevä asiakasohjaus sekä selkeät, työnhakijoiden oma-aloitteisuutta tukevat verkkopalvelut.

Työmarkkinatoria kehitetään julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteiseksi alustaksi, jonka kautta työnhakijat ja työnantajat pääsevät julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluihin. Työmarkkinatori-kokonaisuutta kehitetään jatkuvasti eteenpäin, hyödyntäen vahvasti yhteiskehittämisen periaatteita. Työmarkkinatorin valmistelu on tehty yhteistyössä Ylläpitäjän ja yksityisten yhteistyökumppanien kesken.

Työmarkkinatorin tavoitteena on tulevaisuuden työelämäpalvelujen toteuttaminen tuomalla yhteen oikeat palvelut, oikeille asiakkaille, oikeaan aikaan ja oikean toimijan kautta. Keskeinen tavoite on edistää osaamisen tarjonnan ja osaamisen kysynnän kohtaamista työmarkkinoilla. Työmarkkinatorin tavoite on myös tarjota sekä henkilö- että yritysasiakkaille kohdistettua työmarkkinoihin liittyvää tietoa.

Työmarkkinatori tarjoaa kattavasti palveluita työnvälitykseen, työllistymiseen, työvoiman saamiseen ja työvoiman osaamisen kehittämiseen. Palvelut tarjotaan asiakkaalle selkeänä, asiakkaan tilanteeseen liittyvänä palvelukokonaisuutena.

Työmarkkinatori mahdollistaa työelämän eri toimijoiden saavuttamisen palvelun kautta. Yhteistyökumppaneille tämä mahdollistaa laajan palvelujen tarjoamisen kohdennetusti. Palvelu mahdollistaa myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämisen sekä tarvittavan tiedon saamisen palveluiden kehittämistä varten.

Työmarkkinatoria kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen ja -analytiikan perusteella pohjautuen sen visioon ja tehtävään: se vastaa ketterästi muuttuviin asiakaskunnan, työmarkkinoiden ja lainsäädännön tarpeisiin

Yhteistyökumppanit ja Ylläpitäjä sitoutuvat molemminpuolisesti noudattamaan näiden käyttöehtojen sisältöä Työmarkkinatorilla toimimisessa. Käyttöehtoja voidaan päivittää Ylläpitäjän toimesta ja muutoksista ilmoitetaan yhteistyökumppaneille, jotka hyväksyvät muutokset jatkaessaan palvelun käyttöä. Käyttöehtoja koskevat muutokset tulevat voimaan Ylläpitäjän ilmoittamassa aikataulussa.

Käyttöehtojen tarkoituksena on ohjeistaa ja sitouttaa yhteistyökumppanit toimimaan Työmarkkinatorilla Ylläpitäjän määrittämien ehtojen ja Suomen lainsäädännön sekä viranomaisten määräysten mukaisesti. Palveluun liittyvät osapuolet sitoutuvat toimimaan Työmarkkinatorilla eettisesti, hyvien tapojen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluun liittyminen, Työmarkkinatorilla toimiminen ja palvelusta poistuminen on yhteistyökumppaneille vapaaehtoista. Ylläpitäjän oikeutena ja velvollisuutena on valvoa, että Työmarkkinatorille liittyvät ja siellä palveluistaan informoivat yhteistyökumppanit täyttävät Suomen lainsäädännön ja viranomaisten asettamat velvoitteet toimiessaan Työmarkkinatorilla, jonka kautta yhteistyökumppani on muun muassa löydettävissä palvelun käyttäjille.

Ylläpitäjän valvontatoimenpiteet perustuvat Työmarkkinatorille liittymisen osalta jälkivalvontaan, ja yhteistyökumppanin ilmoittamien tietojen oikeellisuus vahvistetaan ensisijaisesti vahvalla tunnistautumisella, näiden käyttöehtojen hyväksymisellä ja Ylläpitäjän ajoittain toteuttamilla satunnaisilla tarkastuksilla, jossa voidaan hyödyntää myös muiden viranomaisten julkisissa rekistereissä olevia tietoja tai muuta viranomaisyhteistoimintaa. Ylläpitäjä voi olla yhteydessä yhteistyökumppaniin esimerkiksi liittymishakemuksessa ilmoitettujen tietojen täsmentämiseksi tai havaittujen epäselvyyksien korjaamiseksi. Mikäli yhteistyökumppanin edellytetään toimittavan erillistä, yhteistyökumppanin toimintaa koskevaa dokumentaatiota, sitoutuu Ylläpitäjä tarkastamaan liittymisen ja Työmarkkinatorilla toimimisen edellytykset ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun yhteistyökumppani on toimittanut Ylläpitäjän pyytämät dokumentit ja asiakirjat.

Työmarkkinatorille liittyvien ja siellä toimivien yhteistyökumppanien edellytetään harjoittavan omaa liiketoimintaansa Suomen lainsäädännön ja viranomaisten antamien velvoittavien määräysten mukaisesti. Mikäli yhteistyökumppanin toiminnassa havaitaan jälkivalvonnan yhteydessä puutteita tai Ylläpitäjän tietoon saatetaan, että yhteistyökumppanin toimintaan on kohdistettu viranomais- tai muita vastaavia toimenpiteitä edellä mainittujen rikkomusten johdosta, Ylläpitäjällä on oikeus velvoittaa yhteistyökumppania toimittamaan selvitys tilanteesta.

Mikäli selvitystä ei toimiteta tai yhteistyökumppanin Suomen lainsäädännön tai viranomaisten antamien velvoittavien määräysten vastainen toiminta vahvistetaan toimivaltaisen viranomaisten toimesta, Ylläpitäjällä on oikeus ja velvollisuus rajoittaa tarvittaessa yhteistyökumppanin toimintaa Työmarkkinatorilla, kunnes lainvastainen tai viranomaisen toimenpiteisiin johtanut toiminta on asianmukaisesti korjattu.

Yhteistyökumppani vastaa kaikista Työmarkkinatorille ilmoittamiensa tai rajapintojen kautta tuomiensa tietojen asianmukaisesta sisällöstä. Yhteistyökumppani on velvollinen pitämään tuodut tiedot ajan tasalla. Yhteistyökumppanin tulee kaikessa toiminnassaan ja Työmarkkinatorilla julkaistuissa tietosisällöissä ottaa huomion palvelun sisällölle Ylläpitäjän mahdollisesti antamat tarkemmat ohjeet ja sisältövaatimukset. Yhteistyökumppanin tulee suoraan Työmarkkinatorilla julkaistussa sisällössä (esim. palvelukuvaus) käyttää suomen ja/tai ruotsin kieltä ja tietojen tulee olla saavutettavassa muodossa Ylläpitäjän antaman ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli yhteistyökumppanin suoraan Työmarkkinatorilla julkaistavassa sisällössä havaitaan puutteita tai ohjeiden vastaista toimintaa, on Ylläpitäjällä oikeus muokata sisältö vastaamaan asetettuja muoto- ja sisältövaatimuksia ilman, että julkaisun asiallista sisältöä muutetaan. Ylläpitäjällä on myös oikeus poistaa puutteellinen sisältö ja toimittaa sisältöä koskeva korjausilmoitus yhteistyökumppanille, jonka jälkeen yhteistyökumppani voi korjata sisällön annetun ohjeistuksen mukaisesti ja julkaista sen uudestaan.

Yhteistyökumppani vastaa siitä, että Työmarkkinatorille tuotu sisältö vastaa Työmarkkinatorin sisältövaatimuksia, jotka on Ylläpitäjän toimesta asetettu ja ohjeistettu koskien itsenäisesti tuotettua tai palveluun tuotua sisältöä. Ylläpitäjän tavoitteena on mahdollistaa yhteistyökumppanien omilla sivustoilla olevien sisältöjen tuominen rajapintojen kautta osittain saataville Työmarkkinatorille, jonka avulla palvelun käyttäjät ohjautuvat yhteistyökumppanin omalle sivustolle lisätietojen saamiseksi. Yhteistyökumppanien omilta sivustoilta tuoma tietosisältö voidaan julkaista myös englanniksi ja alkuperäisellä tietosisällöllä, ellei Ylläpitäjä toisin ohjeista.

Mikäli yhteistyökumppani toteuttaa Työmarkkinatorille sisältöä Ylläpitäjän nimenomaisesta pyynnöstä tai toimeksiannosta, tulee sisällössä noudattaa Ylläpitäjän antamia ohjeita esimerkiksi tietojen saavutettavuudesta tai muista muotovaatimuksista.

Ylläpitäjän tavoitteena on, että yhteistyökumppani tuottaa toiminnassaan palveluun sisältöä, joka tukee ja hyödyttää Työmarkkinatorin tavoitteita ja visiota. Mikäli yhteistyökumppanin toiminta Työmarkkinatorilla esimerkiksi julkaistavan sisällön osalta on näiden käyttöehtojen vastaista, voi Ylläpitäjä ensisijaisesti poistaa kyseiset julkaisut ja ilmoittaa tästä yhteistyökumppanille. Mikäli käyttöehtojen vastainen toiminta on jatkuvaa, voi Ylläpitäjä rajoittaa yhteistyökumppanin toimintaa väliaikaisesti ja ohjeistaa yhteistyökumppania korjaamaan toimintansa.

Yhteistyökumppanit sitoutuvat pitämään Työmarkkinatorilta saadut tiedot ajan tasalla ja poistamaan tai korjaamaan tiedot, mikäli tiedot ovat poistuneet tai niihin on tehty korjauksia Työmarkkinatorilla.

Yhteistyökumppanilla on oikeus käyttää Työmarkkinatorin Ylläpitäjän rekisteröityneille yhteistyökumppaneille laatimia viestintämateriaaleja omilla verkkosivuillaan tai muussa toiminnassaan tiedottaessaan toiminnastaan osana Työmarkkinatoria. Yhteistyökumppanit sitoutuvat noudattamaan Ylläpitäjän erikseen toimittamaa viestintäohjeistusta. Viestintäohjeistuksen vastainen viestintä yhteistoiminnasta, tai esimerkiksi Työmarkkinatorin Ylläpitäjän omaan käyttöön varattujen logojen tai tavaramerkkien käyttö on kiellettyä. Yhteistyökumppanilla ei ole oikeutta jatkaa rekisteröityneille yhteistyökumppaneille varattujen viestintämateriaalien käyttöä, mikäli Yhteistyökumppanin toiminta Työmarkkinatorilla lakkaa.

Yhteistyökumppanilla on oikeus milloin tahansa yksipuolisella ilmoituksella vetäytyä palvelusta. Ylläpitäjä toteuttaa tällöin kohtuullisessa ajassa toimenpiteet, jolla yhteistyökumppanin palveluun itsenäisesti tuottama aineisto ja materiaalit poistetaan palvelusta näkyvistä, ellei toisin ole sovittu.

Mikäli yhteistyökumppani toimii näiden käyttöehtojen ja sopimukseen perustuen henkilötietojen käsittelijänä, on yhteistyökumppani velvollinen välittömästi lopettamaan henkilötietojen käsittelyn käsittelijäsopimuksen mukaisesti sekä poistamaan kaikki Työmarkkinatorin kautta saadut henkilötiedot, joille yhteistyökumppanilla ei ole osoittaa lainmukaista säilytys- ja käyttöperustetta. Yhteistyökumppanilla on oikeus jatkaa niiden henkilötietojen käsittelyä, joiden osalta se on muodostunut rekisterinpitäjäksi ja informoinut rekisteröityjä henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Yhteistyökumppanin käyttäjiä koskevien henkilötietojen osalta noudatetaan yhteistyökumppaneja koskevassa tietosuojaselosteessa kuvattuja menettelytapoja.

Ylläpitäjän pyrkii järjestämään säännöllisesti yhteistyötapaamisia ja muita vuorovaikutusmahdollisuuksia yhteistyökumppanien kanssa palvelun kehittämiseen liittyen, sekä palautteen antamiseen molemminpuolisesti. Yhteistyötapaamisten ajankohdista ja järjestämispaikoista ja –tavoista tiedotetaan Työmarkkinatorilla tai muissa Ylläpitäjän tiedottamissa kanavissa.

Yhteistyöhön osallistuminen on yhteistyökumppaneille vapaaehtoista ja Ylläpitäjä tiedottaa tapaamisissa keskustelluista asioista ja saadusta palautteesta Työmarkkinatorilla.

Ylläpitäjä vastaa Työmarkkinatorin toiminnasta viranomaisasemassa sekä noudattaa tähän asemaan liittyviä velvoitteita kaikessa toiminnassaan. Työmarkkinatoria kehitetään ensisijaisesti vision ja tavoitteiden mukaisesti sille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön asettamien tavoitteiden ja rajoitusten mukaisesti.

Ylläpitäjä vastaa Työmarkkinatorin ylläpitoon liittyvistä velvoitteista sekä pyrkii jatkokehittämään Työmarkkinatorin sisältöjä ja toimintoja vastaamaan palvelulle asetettuja tavoitteita sekä käyttäjiltä saatuja palautteita ja jatkokehitysajatuksia. Työmarkkinatorin yleiset periaatteet ja yhteistyökumppanien tuottamien sisältöjen näkyminen palvelun käyttäjille perustuu teknisiin ratkaisuihin, joista Ylläpitäjä vastaa. Työmarkkinatorin toiminta perustuu kaikkien käyttäjien, mukaan lukien yhteistyökumppanit, yhdenvertaiseen kohteluun ja mahdollisuuksien luomiseen.

Palvelun käyttömahdollisuudet ja toiminta ovat Ylläpitäjän määriteltävissä, eikä Ylläpitäjä vastaa palvelun käytettävyydessä havaittujen virheiden korjaamisesta tai niistä mahdollisesti aiheutuneista vahingoista palvelun käyttäjille, ellei Ylläpitäjän vastuu perustu viranomaisasemaan tai velvoittavaan lainsäädäntöön. Ylläpitäjällä on myös oikeus rajoittaa palvelun käyttöä väliaikaisesti esimerkiksi teknisten syiden perusteella yksittäisten tai useampien yhteistyökumppanien osalta.

Ylläpitäjä ei vastaa palvelun käyttäjien antamissa tiedoissa olevista virheistä, mutta Ylläpitäjällä on oikeus ja velvollisuus poistaa tai korjata virheelliset tiedot sekä ryhtyä muihin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi. 

Työmarkkinatorin kehitystyön edetessä Ylläpitäjän tavoitteena on laatia säännöllisesti Työmarkkinatorin käyttöön ja vaikuttavuuteen liittyviä raportteja, jotka julkaistaan palvelussa. Ylläpitäjä voi laatia myös yhteistyökumppanikohtaisia raportteja palvelun käytöstä, jotka toimitetaan kyseisen yhteistyökumppanin hyödynnettäväksi. Raportoinnin sisältöä on tavoitteena päivittää jatkuvasti palvelun kehittyessä ja tästä tiedotetaan yhteistyökumppaneita.

Ylläpitäjä ei sitoudu tuottamaan raportointia Työmarkkinatorin kehitysvaiheen aikana.

Työmarkkinatorin kehitysvaiheen aikana yhteistyökumppaneilta toivotaan aktiivista tiedonvaihtoa Ylläpitäjän kanssa, jotta palvelun kehitystyötä ja eri toiminnollisuuksien vaikuttavuutta voidaan seurata. Tietoja pyydetään lähtökohtaisesti palautekyselyillä tai muilla täytettävillä lomakkeilla, jotka voivat sisältää myös avoimia kysymyksiä. Kyselyihin ja muihin palautepyyntöihin vastaaminen on vapaaehtoista Työmarkkinatorin kehitysvaiheen aikana.

Mikäli Ylläpitäjä edellyttää myöhemmässä vaiheessa Työmarkkinatoriin rekisteröityneiltä yhteistyökumppaneilta raportointia tai muuta tiedonvaihtoa edellytyksenä palvelun käyttämiselle, tästä tullaan tiedottamaan selkeästi ja vähintään kolme (3) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Työmarkkinatorin keskeisenä tavoitteena on edistää työntekijöiden ja työnantajien kohtaamista, minkä yhteydessä voidaan käsitellä henkilötietoja. Yhteistyökumppani voi liittyä Työmarkkinatorille ilman, että toimintaan sisältyy henkilötietojen käsittelyä. Ylläpitäjä vastaa Työmarkkinatorin rekisterinpitäjänä liittyneiden yhteistyökumppanien palveluun rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettujen henkilötietojen käsittelystä siten, kuin yhteistyökumppaneja koskevassa tietosuojaselosteessa todetaan.

Yhteistyökumppaneilta palveluun rajapintojen tai muita keinoja hyväksi käyttäen tuotujen tietojen, jotka voivat sisältää henkilötietoja, rekisterinpitäjänä toimii kyseinen yhteistyökumppani, eikä Ylläpitäjä toimi näiden henkilötietojen käsittelijänä. Yhteistyökumppani vastaa siitä, että sillä on oikeus tuoda tiedot julkaistavaksi Työmarkkinatorilla, kuten esimerkiksi työpaikkailmoitusten sisältö.

Mikäli yhteistyökumppani kerää tai käsittelee Työmarkkinatorin kautta saatuja henkilötietoja, on se itsenäisesti vastuussa henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä ja kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta.

Palvelussa olevia henkilötietoja tulee aina käsitellä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Mikäli yhteistyökumppani haluaa osallistua Työmarkkinatorin palveluiden tarjoamiseen tietosuoja-asetuksen mukaisena henkilötietojen käsittelijänä, on se velvollinen hyväksymään ja noudattamaan Ylläpitäjän laatimaa henkilötietojen käsittelijäsopimusta ennen kuin henkilötietojen käsittely voidaan mahdollistaa Ylläpitäjän toimesta. Yhteistyökumppanin tulee lisäksi noudattaa Ylläpitäjän, joka toimii Työmarkkinatorin henkilötietojen rekisterinpitäjänä, mahdollisesti tarkemmin antamia ohjeita.

Henkilötietojen käsittelijäsopimus on saatavilla Ylläpitäjältä sen jälkeen, mikäli henkilötietojen käsittely mahdollistetaan yhteistyökumppaneille, esimerkiksi osana työllistämistä edistävien palveluita. Toiminnollisuus ei ole vielä käytössä palvelun kehitysvaiheen aikana, ja sen mahdollisesta käyttöönotosta sekä yhteistyökumppaneille asetettavista tarkemmista vaatimuksista tiedotetaan erikseen.

Henkilötietojen käyttö muihin käyttötarkoituksiin kuin mitä henkilötietojen käsittelijäsopimuksessa on todettu, on ehdottomasti kiellettyä. Yhteistyökumppanien tulee ottaa tietoturva huomioon toiminnassaan sekä noudattaa Ylläpitäjän mahdollisesti antamaa tietoturvaa koskevaa ohjeistusta, ja ottamaan tietoturva muutenkin huomioon käsitellessään Työmarkkinatorin kautta saatuja henkilötietoja.

Ylläpitäjä noudattaa toiminnassaan ensisijaisesti lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Ylläpitäjä voi laatia Työmarkkinatorin käyttöön ja yhteistyökumppanien sekä muiden käyttäjien palautteisiin ja raportteihin perustuvia tilastoja sekä muita vastaavia tietoja julkaistavaksi ilman erillistä suostumusta.

Ylläpitäjän tavoitteena on pyrkiä toteuttamaan Työmarkkinatorin osapuolille teknisin ratkaisuin myös esimerkiksi yksittäisiä yhteistyökumppaneja koskevia raportteja tai tilastoja Työmarkkinatorin vaikuttavuudesta tai muista vastaavista asioista. Mikäli tiedot sisältävät yhteistyökumppanin Työmarkkinatorille lisäämiä tai rajapintojen kautta tuomia yhteistyökumppanin liike- tai ammattisalaisuudeksi määrittelemiä tietoja, Ylläpitäjä sitoutuu pitämään luottamuksellisina yksittäisiä yhteistyökumppaneja koskevat tiedot, kuten yhteistyökumppanikohtaiset raportit.

Ylläpitäjä voi kuitenkin laatia useammasta yhteistyökumppanikohtaisesta raportista yhdistettyjä tilastoraportteja, josta yksittäistä yhteistyökumppania koskevat tiedot eivät ole havaittavissa tai erotettavissa. Tilastoraportit eivät sisällä yhteistyökumppanien liike- tai ammattisalaisuudeksi määrittelemiä menetelmiä, markkinointikeinoja tai muita vastaavia seikkoja, jotka ovat tulleet Ylläpitäjän tietoon palvelun käytön tai yhteistyöpalavereiden kautta, jotka eivät ole muutoin julkisesti saatavilla.

Luottamuksellisia tietoja ei luovuteta Ylläpitäjän toimesta kolmansille osapuolille, ellei tietoja tule luovuttaa lainsäädännön tai viranomaisen antaman määräyksen perusteella. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää Ylläpitäjän toimesta Työmarkkinatorin kehittämisessä tai mahdollisessa erikseen sovittavassa muussa yhteistoiminnassa kunkin yhteistyökumppanin kanssa sovitulla tavalla.

Yhteistyökumppanit sitoutuvat palveluun liittyessään noudattamaan Työmarkkinatorin käyttöehtoja. Yhteistyökumppani voidaan poistaa Työmarkkinatorilta, mikäli käyttöehtoja ei noudateta, yhteistyökumppani ei täytä palveluun liittymiselle ja Työmarkkinatorilla toimimiselle asetettuja yleisiä soveltuvuusvaatimuksia tai mikäli yhteistyökumppanin todetaan rikkoneen omassa toiminnassaan Suomen lainsäädäntöä tai viranomaisen asettamia määräyksiä.

Vähäisten laiminlyöntien tai rikkomusten osalta Ylläpitäjä pyrkii ensisijaisesti neuvottelemaan asian tilan korjaamisesta yhteistyökumppanin kanssa, ennen kuin yhteistyökumppanin toiminta Työmarkkinatorilla estetään. Ylläpitäjän päätöksiin voidaan hakea muutosta näiden käyttöehtojen ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Mikäli Yhteistyökumppani poistetaan Työmarkkinatorilta, on Yhteistyökumppani velvollinen välittömästi lopettamaan henkilötietojen käsittelyn käsittelijäsopimuksen mukaisesti sekä poistamaan kaikki Työmarkkinatorin kautta saadut henkilötiedot, joille yhteistyökumppanilla ei ole osoittaa lainmukaista säilytys- ja käyttöperustetta.

Ylläpitäjän tekemiin päätöksiin, jolla on vaikutusta yhteistyökumppaniin, voi vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Ylläpitäjä voi tehdä seuraavia päätöksiä, jolla on vaikutusta yhteistyökumppaniin

  1. Liittymishakemuksen hylkääminen, perustelut toimitetaan yhteistyökumppanille;
  2. Käyttöehtojen vastainen toiminta Työmarkkinatorilla, joka johtaa väliaikaisesti toiminnan rajoittamiseen Työmarkkinatorilla;
  3. Käyttöehtojen olennainen rikkominen Työmarkkinatorilla, joka johtaa väliaikaiseen poistamiseen Työmarkkinatorilta;
  4. Käyttöehtojen olennaiset ja jatkuvat rikkomukset Työmarkkinatorilla, joka johtaa pysyvään poistamiseen Työmarkkinatorilta. Mikäli yhteistyökumppani poistetaan pysyvästi Työmarkkinatorilta, on yhteistyökumppanilla mahdollisuus hakeutua uudelleen Työmarkkinatorille toimittamalla uusi liittymishakemus kuuden (6) kuukauden kuluessa päätöksen antamisesta.

Kohdan 2 mukainen päätös voidaan panna täytäntöön välittömästi, mikäli tämä on tarpeellista Työmarkkinatorin julkisen luotettavuuden turvaamiseksi, selkeiden väärinkäytösten johdosta, lainsäädännön vastaisen julkaisutoiminnan johdosta tai Työmarkkinatorin käyttäjien henkilötietojen suojaamiseksi. Ylläpitäjä on tällöin välittömästi yhteydessä yhteistyökumppaniin asiantilan korjaamiseksi ja asian selvittämiseksi.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa joko sähköisesti tai postitse Ylläpitäjälle.

Sähköiset oikaisuvaatimukset: kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi

Postilla toimitetut oikaisuvaatimukset:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

PL 1000, 50101 Mikkeli

Ylläpitäjä käsittelee oikaisuvaatimukset kiireellisesti ja toimittaa asiasta päätöksen asianosaiselle yhteistyökumppanille.

Mikäli yhteistyökumppani korjaa virheellisen menettelynsä oikaisuvaatimuksen käsittelyaikana, voidaan yhteistyökumppanin oikeudet Työmarkkinatorilla toimimiseen palauttaa ennen asian ratkaisua.

Työmarkkinatorilla toimisessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia velvoittavia määräyksiä.

Päivitetty: