Tuâjjoocci ođđ ääʹššlažkääzzkõsmall

Ođđ ääʹššlažkääzzkõsmall pohtt mieʹldd personpuõttlaid, täävtõõzzlaid da mieʹrrkõskksaid teivvmõõžžid de čââvas staanproseeʹss tâʹlles tuâjjooccâm aalǥâst.

Ođđ ääʹššlažkääzzkõsmaall väʹldde õnnu ǩiđđmannust ääʹljeen seämma ääiʹj pukin TE-konttrin da reâuggamvuõđ kåʹddǩiččlõddmõʹšše kollʼjeeʹjin kooʹddin. 

Tääʹssvääʹld presideeʹnt raʹvvjem lääʹjj muttâz puäʹtte viõʹǩǩe 2.5.2022.

Jeänab staan tuâjjooccmõʹšše

Ođđ maalâst tuâjjooccjen piâzzak jåʹttlubun saǥstõõllâd tuâjjvuäǯǯmõʹžže kollʼjeeʹjin aaʹššin TE-konttâr leʹbe kåʹddǩiččlõddmõʹšše kollʼjeei kååʹdd äʹšštobddjin. Vuõssmõõzz vuâr mâŋŋa teivvmõõžžid jäʹrjste tääuʹjben tuâjjoocci jiiʹjjes vueʹjji mieʹlddlânji.   

Pieʹǩǩ teivvmõõžžin jäʹrjste muâđžeeʹli  leʹbe olgglõsõhttvuõđin TE- konttrest leʹbe kåʹddtåimmpaaiʹǩin. Täävtõssân lij, što vuäǯǯčiǩ riʹttjeeʹjen taarbšem staan tuâjjooccmõʹšše. Jiijjad vaʹstteeiäʹšštobddi vuäʹppast tuâjjooccmõõžžâst da taʹrjjad staankääzzkõõzzid de smeâtt tuin tuʹnne šiõttlõs ǩeäinaid tuâjjpääiʹǩ vuäǯǯmõʹžže. 

Ođđ tuâjjooccâmõõlǥtõs pohtt lââʹss jiõččtååimlažvuõđ tuâjjooccmõʹšše

Tuâjteʹmesvuõttouddõõzz vuäǯǯmõššân tuu âlgg juätkast še ooccâd tuâj. Ođđ  äʹšš lij tõt, što tõn feʹrttjak ooccâd 0-4 tuâjjpääiʹǩ mannust da vuäǯǯak jiõčč vaʹlljeed ooccâmnalla åårrai  tuâjjpääiʹǩid.  Tuâjjooccâmõõlǥtõõzz teâuddmõš koʹrvvad pieʹǩǩen TE-konttâr leʹbe kååʹdd tuejjeem tuâjjtaʹrjjõõzzid.      

Tän šiâtt õõlǥtemvuõtt ooccâd põõššituâjj  õõlǥat jiõččtååimlaž tuâjjooccmõõžž ǥu še ooccmõõžž pukid Te-konttâr leʹbe kååʹdd čuäʹjtem tuâjjpaaiʹǩid huõlǩâni tõʹst, mõõn aktiivlaž jiõčč leäk tuâjjooccmõõžžâst.

Kareeʹns läiʹvvne

Ođđ maall vuâđđjuurdi mieʹldd kareeʹns mieʹrrääiʹj läiʹvvne miâlggâd jiânnai. Maalâst väʹldde še õnnu mušttʼtõõzzid tuâjjooccja, kooi vieʹǩǩin tuu lij hiâlpab jääʹǩǩted tuâjjoocci õõlǥtõõzzid.  

Päivitetty: