Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Kollektivavtalet som tillämpas i branschen och arbetstagarens personliga arbetsavtal begränsar arbetsgivarens ensidiga rätt, dvs. arbetsledningsrätten.

Som arbetsgivare ska du dock iaktta följande principer.

  • Direktionsrätten gäller endast arbetstiden.
  • Bestämmelser som strider mot lag eller god sed är förbjudna.
  • Arbetstagarens fysiska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av uppgiften ska beaktas.
  • Förhandlingar enligt samarbetsförfarandet ska föras om ändringar som väsentligt påverkar arbetstagarens ställning.
  • Arbetstagarens integritetsskydd får inte kränkas.

Dessutom har man i arbetsavtalet kunnat avtala om frågor som begränsar direktionsrätten. Om till exempel arbetstiden eller arbetsuppgifterna inte har antecknats i arbetsavtalet ska du ge en skriftlig utredning till arbetstagaren senast efter den första lönebetalningsperioden.

Kom ihåg att du som arbetsgivare i allmänhet inte ensidigt kan ändra de arbetsvillkor som beskrivs i arbetsavtalet, utan du måste komma överens om dem på nytt med arbetstagaren.

På arbetarskyddets webbplats finns en noggrann förteckning över arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter.

Mer information
Läs mer

Uppdaterad: