Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter

Kollektivavtalet som tillämpas i branschen och arbetstagarens personliga arbetsavtal begränsar arbetsgivarens ensidiga rätt, dvs. arbetsledningsrätten.

Som arbetsgivare ska du dock iaktta följande principer:

  • direktionsrätten gäller endast arbetstiden
  • bestämmelser som strider mot lag eller god sed är förbjudna
  • arbetstagarens fysiska och yrkesmässiga förutsättningar att klara av uppgiften ska beaktas
  • förhandlingar enligt samarbetsförfarandet ska föras om ändringar som väsentligt påverkar arbetstagarens ställning
  • arbetstagarens integritetsskydd får inte kränkas.

Dessutom har man i arbetsavtalet kunnat avtala om frågor som begränsar direktionsrätten. Om till exempel arbetstiden eller arbetsuppgifterna inte har antecknats i arbetsavtalet ska du ge en skriftlig utredning till arbetstagaren senast efter den första lönebetalningsperioden.

Kom ihåg att du som arbetsgivare i allmänhet inte ensidigt kan ändra de arbetsvillkor som beskrivs i arbetsavtalet, utan du måste komma överens om dem på nytt med arbetstagaren.

På arbetarskyddets webbplats finns en noggrann förteckning över arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter.

Mer information
Läs mer

Uppdaterad: