Utkomstskydd för arbetslösa under 25 år

Är du yngre än 25 år och saknar yrkesutbildning efter grundskolan eller gymnasiet? Du omfattas delvis av andra villkor än övriga arbetssökande när det gäller utkomstskyddet för arbetslösa. Din situation förändras när du skaffar dig yrkesutbildning eller deltar i sysselsättningsfrämjande service.

Utkomstskydd för arbetslösa och arbetsmarknadsstöd för personer under 18 år

Om du är under 18 år och inte har genomgått en utbildning som leder till examen efter grundskolan eller gymnasiet och som ger yrkesfärdigheter, har du i allmänhet inte rätt till arbetsmarknadsstöd som betalas på grund av arbetslöshet.

Om du är en 17-årig arbetssökande kan du få  

 • utkomstskydd för arbetslösa, dvs. grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd, om du har fullgjort din läroplikt, dvs. skaffat en yrkesexamen eller studentexamen eller
 • arbetsmarknadsstöd under tiden du deltagit i sysselsättningsfrämjande service, om du har avlagt din läroplikt med studentexamen, även om du inte har yrkesutbildning efter gymnasiet.

Även en person under 18 år som har avbrutit sin läroplikt på grund av ett vägande skäl som nämns i läropliktslagen kan ha rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Sådana skäl är till exempel långvarig sjukdom, föräldraledighet eller vistelse utomlands.

Personer under 25 år är skyldiga att söka till utbildning   

Är du yngre än 25 år och saknar utbildning efter grundskolan eller gymnasiet? För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du på våren ansöka om studieplats vid minst två utbildningar som leder till examen som ger yrkesfärdigheter och som inleds följande höst och där du uppfyller förutsättningarna för antagning som studerande.

 • Utbildningen behöver inte ingå i den gemensamma ansökan efter grundskolan. Du kan också söka till ett universitet eller en yrkeshögskola.   
 • Om du endast har gått grundskolan kan du också söka studieplatser i gymnasier avsedda för unga, där undervisningen omfattar minst 150 studiepoäng.
 • Om du är abiturient på våren måste du under samma vår söka till utbildning som börjar på hösten och ger yrkesfärdigheter. Du måste också söka till en utbildning om du tänker fullgöra värnplikt eller civiltjänst genast efter gymnasiet.
 • Om du kallas till inträdesprov ska du delta i inträdesprovet och i andra tillfällen som ingår i ansökningsförfarandet för utbildningen.   
 • Om du får en studieplats ska du ta emot den och inleda studierna.   

Om till exempel ditt hälsotillstånd eller dina språkkunskaper hindrar dig från att söka till utbildningen ska du diskutera saken med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. Ni kan också komma överens om hur ansökningsskyldigheten kan uppfyllas på något annat sätt.

Förutsättningar för att få utkomstskydd för arbetslösa  

Om du fortfarande är arbetslös arbetssökande vid höstterminens början, dvs. 1.9, frågar en expert vid arbets- och näringsbyrån eller din hemkommun dig vilka utbildningar du sökt till.

Du förlorar din rätt till utkomstskydd för arbetslösa från början av höstterminen, dvs. från och med 1.9 tills vidare, om 

 • du utan giltig orsak har låtit bli att söka till minst två utbildningar, 
 • du gör att du inte blir antagen till utbildningen eller 
 • du utan giltig orsak vägrar att delta i utbildningen eller låter bli att påbörja den.

Om du avbryter studierna utan godtagbar orsak förlorar du rätten till utkomstskydd för arbetslösa från och med den dag då studierna avbryts.    

För att få utkomstskydd för arbetslösa krävs inte att du söker till utbildning som inleds på våren. Om du ändå söker till utbildningen på hösten och får en studieplats, men utan giltig orsak låter bli att inleda utbildningen på våren, förlorar du rätten till utkomstskydd för arbetslösa tills vidare.   

Din rätt till utkomstskydd för arbetslösa återställs när något av följande villkor uppfylls.

 • Du har avlagt en yrkesinriktad examen eller högskoleexamen.
 • Du har i minst 21 kalenderveckor haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret, dvs. du har arbetat minst 18 h/vecka, deltagit i sysselsättningsfrämjande tjänster, studerat på heltid eller varit sysselsatt på heltid som företagare eller i eget arbete.   
 • Du fyller 25 år.

FPA kan fastställa en väntetid för ditt arbetsmarknadsstöd. Då får du inte arbetsmarknadsstöd innan väntetiden löpt ut. Väntetidens längd är högst 21 veckor. Väntetiden avgörs av FPA.

Sysselsättningsfrämjande tjänster 

Om du inte kan få utkomstskydd för arbetslösa för att du inte deltar i någon utbildning eller har avbrutit dina studier, kan du ändå få utkomstskydd för den tid som du deltar i sysselsättningsfrämjande service. 

Sysselsättningsfrämjande service till exempel rehabiliterande arbetsverksamhet, jobbsökarträning, karriärträning, arbetsprövning och arbetskraftsutbildning.

Tjänster
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: