Karens

Karens betyder att den arbetssökande förlorar rätt till arbetslöshetsförmåner för en viss tid på grund av att han eller hon handlat arbetskraftspolitiskt sett på ett klandervärt sätt. I lagstiftningen används termen tidsperiod utan ersättning. På den här sidan hittar du information om de vanligaste orsakerna till karens.

Arbetskraftspolitiskt klandervärt förfarande eller situationer där du kan få karens

I din sysselsättningsplan kommer du överens om din plikt att söka arbete och att delta i tjänster och om tidtabellen för detta. Arbets- och näringsbyrån och kommunförsöket kan göra arbetserbjudanden. Arbetserbjudandet är förpliktande om du har sökt arbete i mer än sex månader från den inledande intervjun. Erbjudandet är inte förpliktande om du innan du fick erbjudandet har rapporterat att du sökt det överenskomna antalet arbetsmöjligheter.

Om du till exempel försummar din ärendehantering, uppdatering av planen eller deltagande i tjänsterna, underlåter din arbetssökningsplikt eller under tolv månader flera gånger låter bli att ansöka förpliktande arbetserbjudande, kan du få karens.

Att försumma serviceprocessen för arbetssökande

De vanligaste orsakerna till karens är till exempel om du

 • nonchalerar arbetssökningsplikten,
 • avslår ett förpliktande arbetserbjudande från arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket,
 • inte anländer till inledande intervju, samtal om jobbsökning eller kompletterande samtal om jobbsökning,
 • vägrar att sätta upp sysselsättningsplanen eller den ersättande planen eller försummar den,
 • avslår eller avbryter tjänster.

Du utställs för karens också om du upprepat låter bli att utnyttja din reserverade tid hos arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket eller om du inte som överenskommet lämnar in dokumenten som gäller din arbetsförmåga. Dessa orsakar att din arbetssökning slutar och därför avbryts rätten till utkomskydd.

Stegvis karens betyder följande. Den första försummelsen leder till en påminnelse. Om du efter påminnelsen inte genomför dina jobbsökningsplikter, får du sju dagars karens. Om du efter detta på nytt försummar dina plikter, får du 14 dagar karens. Den fjärde försummelsen leder till att du förlorar din rätt till utkomskydd för arbetslösa tills vidare tills du fullgör skyldigheten att vara i arbete. Granskningstiden är 12 månader.

Observera att karens inte är samma sak som självrisktid. Självrisktiden är de sju första dagarna i början av arbetslösheten då utbetalaren, alltså FPA eller arbetslöshetskassan, inte betalar dagpeng.

Läs mer

Vägran att ta emot arbete

Sakkunniga på arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan göra arbetserbjudanden till dig. Arbetserbjudandet är förpliktande, ifall din arbetssökning har varat i minst sex månader från den inledande intervjun. Även arbetsgivare kan erbjuda dig arbete. Om du vägrar att ta emot arbete, kan det leda till att du för en viss tid förlorar din rätt till utkomstskydd.

Om ditt handlande leder till att ett anställningsförhållande inte uppstår motsvarar det vägran att ta emot arbete.

Bestämmelserna om vägran att ta emot arbete i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, tillämpas endast på arbete som utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.

 • Om du utan giltig orsak vägrar att ta emot ett arbete som du har blivit vald till, dröjer karenstiden från 30 till 45 dagar beroende av hur långt kontraktet skulle ha varit. Karensen till följd av vägran att ta emot arbete inleds 30 dagar efter tidpunkten för vägran. Den ekonomiska olägenheten som orsakas av karensen kan undvikas genom att hitta ett nytt arbete före tiden utan ersättning inleds.
 • Om du vägrar att söka till ett arbetserbjudande som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket gett, är följden en stegvis karens. Stegvis karens betyder att den första försummelsen leder till en påminnelse. Om du efter påminnelsen inte genomför dina jobbsökningsplikter, får du sju dagars karens. Om du efter detta på nytt försummar dina plikter, får du 14 dagar karens. Den fjärde försummelsen leder till att du förlorar din rätt till utkomskydd för arbetslösa tills vidare tills du fullgör skyldigheten att vara i arbete. Granskningstiden är 12 månader.

Att säga sig upp eller bli uppsagd

Om du säger dig upp utan en giltig orsak, är tiden utan ersättning från 30 till 45 dagar från slutet av kontraktet. Om arbetet skulle ha varat högst fem dagar, är karenstiden 30 dagar. Om arbetet skulle ha dröjt mer än fem dagar, är karenstiden 45 dagar.

Om du själv orsakar att arbetsförhållandet slutar, är tiden utan ersättning från 30 till 45 dagar från slutet av kontraktet, beroende av hur långt kontraktet skulle ha varit.  

Vägran att delta eller avbryta service

Om du utan giltigt skäl vägrar att ta emot arbets- eller utbildningsprövning eller annan sysselsättningsfrämjande service, följer en stegvis karens. Detta betyder att den första försummelsen leder till en påminnelse. Om du efter påminnelsen inte genomför dina jobbsökningsplikter, får du sju dagars karens. Tredje gången som du försummar dina plikter, får du 14 dagar karens. Den fjärde försummelsen leder till att du förlorar din rätt till utkomskydd för arbetslösa tills vidare tills du fullgör skyldigheten att vara i arbete. Granskningstiden är 12 månader. Att själv orsaka att du inte blir vald till servicen behandlas på samma sätt.

Om du avbryter servicen följer en stegvis karens. Detta betyder att den första försummelsen leder till en påminnelse. Om du efter påminnelsen inte genomför dina jobbsökningsplikter, får du sju dagars karens. Tredje gången som du försummar dina plikter, får du 14 dagar karens. Den fjärde försummelsen leder till att du förlorar din rätt till utkomskydd för arbetslösa tills vidare tills du fullgör skyldigheten att vara i arbete. Granskningstiden är 12 månader.

Om du under integrationstiden inte deltar i den inledande kartläggningen eller integrationsutbildning (frivilliga studier med arbetslöshetsförmån medräknat) följer en stegvis karens. Detta betyder att den första försummelsen leder till en påminnelse. Om du efter påminnelsen inte genomför dina jobbsökningsplikter, får du sju dagars karens. Tredje gången som du försummar dina plikter, får du 14 dagar karens. Den fjärde försummelsen leder till att du förlorar din rätt till utkomskydd för arbetslösa tills vidare tills du fullgör skyldigheten att vara i arbete. Granskningstiden är 12 månader.

Giltiga orsaker som hör ihop med arbete och service, alltså situationer då du inte får karens

Serviceprocessen för arbetssökande

Om du har blivit förhindrad av att delta i en intervju, ett samtal om jobbsökning eller från att utarbeta din sysselsättningsplan, anmäl om det till din sakkunniga. Om du är förhindrad på grund av sjukdom, olycka eller annat av dig oavhängigt skäl, får du inte karens.

Uppsägning från arbete

I alla uppsägningsfall får du inte karens, för du kan ha ett giltigt skäl att säga upp dig. Giltiga skäl att säga upp sig kan vara

 • om den dagliga arbetsresan tar i heltidsarbete cirka tre timmar och i deltidsarbete cirka två timmar har du giltigt skäl att säga upp dig inom tre månader av påbörjandet av arbetet,
 • att du flyttar inom en vecka från att du sagt upp dig till en annan ort, där din make/maka har ett stadigvarande arbete med en säker utkomst eller företagsverksamhet och om den dagliga arbetsresan efter flyttningen tar cirka tre timmar i heltidsarbete och cirka två timmar i deltidsarbete,
 • Platsen där arbetet utförs ändras under anställningsförhållandet så att den dagliga arbetsresan till den nya arbetsplatsen tar cirka tre timmar i heltidsarbete och cirka två timmar i deltidsarbete.
 • Om arbetet inte passar din arbetsförmåga,
 • om du har ett s.k. nollavtal och inte har under någon av de senaste 12 kalenderveckorna haft tillräckligt timmar för att tjäna in veckor till arbetsvillkoret (huvudsakligen 18 timmar/vecka) eller
 • om du inte har rätt till jämkad dagpenning och din lön är mindre än 1 283 euro per månad.

Giltiga orsaker till uppsägning är också grunder enligt arbetsavtalslagen såsom försummelse att betala lön och äventyrande av arbetarskyddet. Försök ändå först lösa konflikter till exempel med hjälp av fackförbund eller arbetarskyddsmyndigheter. Arbetarskyddsmyndigheter kan hjälpa dig i vissa ärenden.

Att avslå arbete

Du kan ha giltigt skäl att avslå ett arbete som är till dig personligen erbjudet eller som du har sökt och blivit vald till ifall

 • arbetet är på deltid och dina inkomster förblir mindre än din dagpenning då när du är helt arbetslös (då lönen från arbetet och den jämkade dagpenningen räknas ihop och kostnaderna för att ta emot arbete avdras),
 • arbetet är står i konflikt med din religiösa eller etiska övertygelse
 • arbetet förutsätter utövande av sådana uppgifter som är osedliga,
 • arbetet är förenat med ett uppenbart hot av våld,
 • det i arbetet förekommer trakasserier eller annat osakligt bemötande eller risker för arbetstagarens hälsa,
 • arbetet inte kan anses vara passligt för din arbetsförmåga,
 • arbete där du inte får lön enligt kollektivavtal eller om sektorn inte har kollektivavtal om lönen för heltidsarbete är mindre än 1 283 euro per månad,
 • om lönen är helt baserad på provision eller om lönen delvis baseras på provision och den fasta andelen av lönen är mindre än 1 283 euro per månad eller
 • om den dagliga arbetsresan tar i heltidsarbete cirka tre timmar och i deltidsarbete cirka två timmar.

Du kan också ha skydd för yrkesskicklighet, vilket betyder att du under de tre första månaderna som arbetslös kan vägra att ta emot arbete, som inte motsvarar din utbildning eller arbetserfarenhet.

Du kan vägra att ta emot arbete också om du har inte fått skälig tid att ordna vård för barn samt att undanröja svårigheter som beror på förbindelser till arbetsplatsen och andra motsvarande begränsningar.

Om du vägrar att ta emot arbete som du själv har ansökt och blivit vald till, har du giltigt skäl enbart ifall du inte visste om ovannämnda saker innan du ansökte arbetet.

Arbete som utförs som företagare kan du alltid vägra ta emot.

Vägran att delta i eller avbrytande av service

Du kan ha rätt att vägra eller avbryta servicen ifall

 • Servicen lämpar sig inte för dig med beaktande av ditt hälsotillstånd eller arbets- och funktionsförmåga.
 • De dagliga resorna till platsen där servicen ordnas överstiger i genomsnitt tre timmar.
 • Serviceanordnaren väsentligen försummar sitt ansvar för arbetarskyddet för deltagaren eller försummar att iaktta lagstiftningen om anordnande av service eller villkoren i det avtal som ingåtts om servicen.
 • Servicen väsentligen avviker från det som man kommit överens om i sysselsättningsplanen eller den plan som ersätter sysselsättningsplanen.

Du har giltig orsak att vägra delta i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och att avbryta utbildningen även när ett arbete inom branschen i fråga inte är lämpligt för dig med beaktande av ditt hälsotillstånd och arbetsförmåga, eller när försörjningen för dig och dem du ska försörja inte tryggas skäligen under tiden för utbildningen. Försörjningen tryggas skäligen, om den arbetssökande har rätt till förmåner på samma nivå som arbetslöshetsförmån.

Tilläggsinformation

Om du har frågor om karenstider, kontakta Utkomstrådgivningen.

Läs mera
Mer information

Drömmer du om ett nytt jobb? Låt Jobbmarknaden hjälpa dig.

Drömmer du om ett nytt steg framåt i din karriär? Vill du hitta ett undangömt jobb? När du skapar och publicerar en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden ger du arbetsgivare som söker arbetstagare en möjlighet att ta kontakt med dig.

Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: