Ansökningsprocessen för uppehållstillstånd för arbetstagare

Inledande av ansökan

En ansökan om uppehållstillstånd kan endast inledas av arbetstagaren själv. Uppehållstillståndet kan ansökas elektroniskt i tjänsten Enter Finland eller genom att lämna in en pappersansökan till en finsk representation utomlands. Om arbetstagaren befinner sig i Finland kan ansökan lämnas in till Migrationsverkets serviceställe. Om ansökan har lämnats in i den elektroniska tjänsten ska den sökande besöka Finlands representation eller Migrationsverkets tjänsteställe i Finland för att styrka sin identitet och visa upp originalbilagorna till ansökan. Om ansökan för fortsatt tillstånd har gjorts i tjänsten Enter Finland behöver sökanden inte styrka sin identitet och lämna sina fingeravtryck på tjänstestället om en stark elektronisk identifiering har använts vid ansökan.

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagaren ska åtföljas av blanketten Anställningsvillkor och de begärda bilagorna.

AN-byråns delbeslut

En arbetstagares ansökan om uppehållstillstånd behandlas i två faser. AN-byrån fattar delbeslut i ärendet, varefter det slutliga avgörandet av ärendet överförs till Migrationsverket.

Det delbeslut arbets- och näringsbyrån fattar baserar sig på en helhetsbedömning som innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren samt arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Man måste även försäkra sig om arbetstagarens utkomster av förvärvsarbete  Arbets- och näringsbyråerna använder inkomstregistret.

Mer information

Migrationsverkets beslut och delgivning av beslut

Migrationsverket meddelar beslutet. Både beslutet om uppehållstillstånd och delbeslutet från AN-byråns enhet delges. Beslutet skickas också till arbetsgivaren för kännedom. Arbetsgivaren får alltid veta åtminstone delbeslutet.

Rätt att överklaga av beslutet

Migrationsverkets beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Klagomål kan lämnas in av både den sökande och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan endast överklaga ett delbeslut. Om arbetsgivaren avser att överklaga arbetstagarens beslut om uppehållstillstånd ska arbetsgivaren ha en skriftlig fullmakt utfärdad för detta ändamål av arbetstagaren.

Till beslutet bifogas anvisningar om hur ett överklagande ska göras, dvs. adress för överklagande. Anvisningarna förklarar vilken förvaltningsdomstol som ska överklagas, när det ska göras, vilka bilagor som behövs och hur överklagandet ska tillställas till förvaltningsdomstolen.

Tjänster
Mer information

Uppdaterad: