Metoder för att anpassa arbetet till arbetstagaren

Om till exempel en sjukdom eller en funktionsnedsättning hindrar dig från att utföra ditt arbete kan ni göra anpassningar i arbetet på din arbetsplats. Med anpassningar avses ändringar i arbetet där arbetsbeskrivningen anpassas så att den bättre motsvarar och stöder arbetstagarens kompetens och arbetsförmåga.

Diskutera med din chef om din arbetsförmåga försämras, om du inte klarar av dina nuvarande arbetsuppgifter på samma sätt som tidigare eller om din sjukfrånvaro överskrider gränsen för sjukfrånvaro (över 90 dagar). Även din chef har ansvar för att ta upp saken om hen märker att din arbetsförmåga är nedsatt. 

Tidigt stödsamtal, företagshälsovårdsförhandlingar och bedömning av arbetsförmågan 

Du kan föra ett tidigt stödsamtal med din chef, där ni försöker hitta lösningar som stöder din arbetsförmåga. Det lönar sig att fortsätta diskutera din situation under företagshälsovårdsförhandlingar tillsammans med företagshälsovården. 

I Arbetshälsoinstitutets inlärningsprogram Företagshälsoförhandling – lösningar för arbete finns avsnitt som riktar sig till arbetstagaren, chefen och företagshälsovården och där ni får stöd för att föra företagshälsovårdsförhandlingar. Bekanta dig också med avsnittet för arbetstagare i Arbetshälsoinstitutets handbok om företagshälsoförhandlingar, där det finns anvisningar för bland annat förberedelser inför företagshälsovårdsförhandlingen, information om utkomst och exempel på hur arbetet kan anpassas. 

Utöver företagshälsovårdsförhandlingarna kan din chef hänvisa dig till en bedömning av arbetsförmågan om det uppstår svårigheter med att klara av arbetet som ni inte kan korrigera med egna metoder på arbetsplatsen. Där bedöms din förmåga att klara av dina nuvarande uppgifter, utvecklingen av din funktions- och arbetsförmåga samt dina möjligheter att fungera i arbetslivet. Läkaren inom den egna företagshälsovården är ofta den bästa experten på bedömning av arbetsförmågan, eftersom hen har information om förhållandena på arbetsplatsen. 

Mer information

Planera anpassningarna 

Kom överens med din chef om nödvändiga ändringar och anpassningar i arbetsuppgifterna. Gör också upp ett skriftligt avtal om dem. Kom dessutom överens om när din situation ska bedömas på nytt tillsammans med chefen och företagshälsovården. 

När du kommer överens om arbetstidsarrangemang med din arbetsgivare får du flexibilitet i ditt dagliga arbete. 

På din arbetsplats kan man avtala om flexibel arbetstid, förutsatt att arrangemanget följer arbetstidslagen och branschens kollektivavtal. Du kan alltså inom vissa gränser bestämma när arbetet börjar och slutar. 

Du kan också arbeta deltid. Möjliga alternativ är bland annat deltidspension, delinvalidpension, prövningsbaserat deltidsarbete samt partiell vårdledighet som hör till familjeledigheterna. 

Osa-aikatyö (erto.fi, på finska)⁠

Distansarbete är arbete som du utför antingen hemma eller på en annan överenskommen plats utanför den egentliga arbetsplatsen. Distansarbetet kan vara antingen på heltid eller deltid så att du till exempel arbetar på distans en del av veckan och normalt på arbetsplatsen resten av tiden. Du kan också utföra distansarbete en gång under en tid som avtalats separat. 

Flexibel arbetstid (ttl.fi)⁠

När dina arbetsuppgifter och arbetsprocesser anpassas efter din arbetsförmåga orkar du arbeta bättre i olika livsskeden. 

Arbetsgivaren kan omorganisera dina arbetsuppgifter inom arbetsplatsen eller anpassa dina arbetstider och arbetsformer. Ni kan göra antingen tidsbundna eller permanenta ändringar i arbetsfördelningen. Kom överens om ändringarna tillsammans med hela arbetsgemenskapen. 

För att skräddarsy arbetsuppgifterna kan ni ta hjälp av till exempel en arbetsanalys. 

Arbetsrotation innebär att du övergår till andra funktioner eller enheter på din arbetsplats för en viss tid, varefter du återgår till ditt tidigare arbete. Målet med arbetsrotationen kan till exempel vara att öka din arbetshälsa eller motivation. 

En tillgänglig arbetsmiljö är lämplig för alla anställda, jämlik och lättåtkomlig. 

Om din funktionsförmåga är nedsatt på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom kan du få stöd till exempel av hjälpmedel. Ibruktagandet av hjälpmedel är en individuell del av rehabiliterings- eller vårdprocessen. Primärvården ger dig de vanligaste hjälpmedlen som stöder rörelse samt dagliga funktioner och sinnesfunktioner. I anordnandet av hjälpmedel deltar dock flera olika aktörer. Var och en av dem ansvarar för olika delområden. 

Om du på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar av vissa uppgifter kan du behöva personlig assistans. Kommunen ansvarar för att ordna assistans, men där beaktas också din egen åsikt, dina önskemål, din livssituation och ditt individuella behov av hjälp. 

Om du behöver tolkning på grund av hörsel-, synhörsel- eller talnedsättning, bor i Finland och har tillgång till någon kommunikationsmetod, kan du använda FPA:s tolkningstjänst för personer med funktionsnedsättning. 

Din arbetsgivare måste utveckla arbetsförhållandena och verksamhetssätten för att främja likabehandling. En arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda ska ha en plan för de åtgärder som behövs för att främja likabehandling. 

Arbetsgivaren kan också beviljas stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen. Diskutera med en sakkunnig vid din arbets- och näringsbyrå eller i din hemkommun om arbetsgivaren kan få stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen om du anställs. Du kan också diskutera saken inom företagshälsovården om du redan arbetar och din nuvarande arbetsgivare har behov av specialarrangemang på arbetsplatsen.  

Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

Uppdaterad: