Arbetstillståndstjänster

Utlänningarnas rätt att arbeta i Finland bestäms av deras nationalitet.

En arbetstagare som är medborgare i ett land annat än ett EU-land, Island, Norge, Liechtenstein eller Schweiz, behöver vanligtvis antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete för att kunna arbeta. Vissa uppgifter som uttryckligen nämns i utlänningslagen kan utföras med eller utan visum under en begränsad tid.

Arbetstagarens uppehållstillstånd utfärdas i två fas. AN-byrån fattar ett delbeslut om arbetstagarens ansökan om uppehållstillstånd och Migrationsverket fattar det slutliga beslutet. AN-byråns delbeslut bygger på en helhetsbedömning som omfattar en bedömning av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren och arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Arbetstagarens inkomst från förvärvsarbete måste också säkerställas.

Arbetstagarens uppehållstillstånd behandlas ansökningarna om arbetstillstånd riksomfattande utan regionala befogenhetsgränser. På Åland handläggs ansökningar av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Behandlingstider

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare behandlas senast inom två månader efter att myndigheten har mottagit den vederbörligen ifyllda ansökan och bilagorna till den.

AN-byrån fattar först ett delbeslut, varefter Migrationsverket fattar ett beslut om ansökan.

Mer information

Uppdaterad: