Användarvillkor

 • 3.9.2019 – betaversionens användarvillkor publicerades
 • 28.4.2022 – Tekniska förändringar på grund av publiceringen av produktionsversionen, uppdateringen av EURES 
 • 30.1.2023 – Tillagts information om Platsvakten

Dessa användarvillkor (nedan Användarvillkor) tillämpas på användningen av betaversionen av Jobbmarknaden (nedan Tjänsten) som tillhandahålls av UF-centret (nedan Tjänsteproducenten). Den som använder tjänsten (nedan Användaren) intygar att han eller hon har läst Användarvillkoren och förbinder sig att iaktta dessa då han eller hon använder Tjänsten.

Användning av Tjänsten förutsätter att Användaren registrerar sig. Då Användaren registrerar sig i Tjänsten blir Användaren kund hos Tjänsteproducenten och Användarens uppgifter registreras i Jobbmarknadens kundregister.

Beskrivning av Tjänsten

Med tjänsten avser man i dessa användarvillkor Jobbmarknadens webbtjänst, en webbtjänst med informationsinnehåll och tjänster gällande arbete samt en digital mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare. Jobbmarknadens webbtjänst är en offentligt finansierad digital tjänst vars avsikt är att erbjuda information om alla arbetslivets situationer och presentera tjänster som hör till dem samt förena de lediga jobbens kompetenskrav med anonyma jobbsökarprofiler.

Tjänsteproducenten strävar efter att tillhandahålla en så högklassig Tjänst som möjligt samt ansvarar för att Tjänstens innehåll överensstämmer med lagen och god sed.

Alla rättigheter (äganderätt, upphovsrätt och övriga immaterialrätter) gällande Tjänsten innehas av Tjänsteproducenten. Användaren får rätt att använda Tjänsten enligt dessa Användarvillkor, men Användaren erhåller inte rättigheter som gäller Tjänsten. Innehållet i Användarens användarrättighet fastställs i detta dokument med användarvillkor, som Användaren ska godkänna när han eller hon registrerar sig i Tjänsten.

Användaren kan välja att överföra sin jobbsökningsprofil och platsannons till EU:s gemensamma arbetsplatsannonsering (EURES-portalen).

Användarens ansvar och rättigheter

Användning av Tjänsten förutsätter att Användaren godkänner Användarvillkoren. Genom att godkänna Användarvillkoren förbinder sig Användaren att

 • iaktta avtal som han eller hon ingått med den instans som gett koderna och villkoren för användning av koderna (tjänsten kan användas endast med Användarens egna personliga koder),
 • ansvara för att de uppgifter som han eller hon uppger i Tjänsten är riktiga och överensstämmer med Tjänstens användningsändamål och att han eller hon i samband med användning av Tjänsten inte stör andra användare eller kränker andra användares eller Tjänsteproducentens rättigheter,
 • ansvara för att hans eller hennes identitet kan röjas i situationer där Användaren exempelvis i Tjänsten länkar till externa tjänster och
 • ansvara för alla egna brukskostnader som användningen av Tjänsten orsakar honom eller henne (till exempel internetavgifter, eventuella telefonavgifter).

Rättigheter gällande personuppgifter beskrivs i Tjänstens dataskyddsbeskrivning.

Dataskyddsbeskrivning

I rollen som eventuell representant för en organisation Användaren

 • ansvarar för fel eller missbruk som föranleds av vårdslös användning av Suomi.fi- fullmakten och
 • ansvarar för att det material som han eller hon uppger i Tjänsten är riktigt och ändamålsenligt samt för att materialet inte strider mot god sed, lagen (bl.a. på grund av diskriminering eller kön) eller myndighetsföreskrifter.

Tjänsteproducentens ansvar och rättigheter

Tjänsteproducenten ordnar tjänstens dataskydd enligt allmänna bästa praxis och strävar efter att genom ändamålsenliga tekniska och administrativa metoder förhindra otillbörlig a ̊tkomst till sina informationssystem. Användaren är medveten om att internetmiljöns och nättjänstens informationssäkerhet inte är fullständig.

Tjänsteproducenten strävar efter att tillhandahålla Tjänsten dygnet runt under hela veckan, men kan inte ansvara för hur systemet fungerar eller tekniska fel, avbrott på grund av service eller installationer, avbrott i datatrafiken eller för ändring eller förlust av information eller dylikt på grund av detta.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för kostnader som orsakas Användaren på grund av eventuella fel i Tjänsten. Tjänsteproducenten ansvarar heller inte för sådant material som länkats till Tjänsten som publiceras av utomstående.

Mer information om fel i tjänsten (kkv.fi)

Tjänsteproducenten har rätt att tillfälligt avbryta Tjänsten om det är nödvändigt till exempel på grund av Tjänsten, att det görs en teknik ändring i den eller att den förnyas.

Tjänsteproducenten har rätt att tillhandahålla Tjänsten på det sätt som den anser lämpligast och ändra Tjänstens innehåll.

Tjänsteproducenten har rätt att bland publikationerna ta bort profiler eller arbetsplatsannonser som tydligt strider mot Användarvillkoren eller skapar störningssituationer. Tjänsteproducenten har även rätt att vid störningssituationer tillfälligt blockera användningen av Tjänsten. Efter att ha hållit samråd med Användaren har Tjänsteproducenten vid behov rätt att återkalla rättigheten att använda Tjänsten antingen helt eller för bestämd tid.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för funktionen av datorer eller program eller deras kompabilitet med Tjänsten.

Som metadata används den europeiska ESCO-klassificering. Denna klassificering är i utvecklingsskede och Tjänsteproducenten ansvarar inte för dess funktion.

Ett oöverstigligt hinder (force majeure) befriar UF-centret från skyldigheter gällande Jobbmarknadens webbtjänst, om det förhindrar utförandet i samband med Tjänsten eller skapar oskälig störning för det. Ett oöverstigligt hinder anses vara brand, explosion, strejk eller annan arbetsnedläggelse, myndighetsförordnande, störningar i datatrafiken på grund av utomstående verkan eller annan liknande orsak som inte kan rimligtvis förutses.

Tjänsteproducenten har rätt att ensidigt ändra eller ersätta dessa Användarvillkor, dock inte så att Tjänsten blir avgiftsbelagd. ändringar meddelas i denna Tjänst innan de träder i kraft och ändringarna binder alla använder när de träder i kraft. Dessa Användarvillkor träder i kraft den 3 september 2019 och gäller tills vidare.

Tekniska krav för användning av Tjänsten

Tjänsten (www.tyomarkkinatori.fi) kan användas på en dator som har en webbläsare och är ansluten till internet. Webbläsaren ska stöda TLS-kryptering version 1.1 eller senare, tillåta kakor (cookies) och JavaScript. Vår Tjänst är utformad och testad att fungera med de vanligaste kombinationerna av webbläsare och operativsystem.

Tjänsten har testats att fungera på de vanligaste mobilenheterna (iPad, iPhone och Android-telefoner och -pekplattor samt Windows-pekplattor).

Anslutningen bryts och osparade uppgifter går förlorade om du dröjer mer än 30 minuter på samma sida. Tidräkningen börjar från början när du byter sida.

Genom att använda knappen Logga ut bryter du den skyddade anslutningen. Töm webbläsarens cacheminne och stäng webbläsarens alla fönster. Webbläsarprogrammen använder cacheminne för att snabbare visa sidor som redan laddats en gång. Webbläsarprogrammet sparar de sidor som du besökt i datorns cacheminne, där de hittas till exempel med hjälp av back-knappen, då någon annan använder samma dator.

Tjänsteproducenten ansvarar inte för dataförbindelsernas åtkomst, prestanda eller funktion. Det kan förekomma oanmälda avbrott i användningen av Tjänsten.

Användning av kakor

Tjänsten (www.tyomarkkinatori.fi) använder kakor (cookies). Tjänsteproducenten strävar efter att förbättra webbplatsens innehåll och användbarhet med hjälp av kakor.

En kaka är en liten textfil som sparas på användarens dator och som lagrar information om användarens besök på webbplatsen kokeile.tyomarkkinatori.fi. 

Endast sessionens ID-tagg sparas i en kaka. I samband med in- och utloggningen utökas den med annan information endast gällande in- och utloggningen. Det är inte möjligt att logga in i Jobbmarknadens nättjänst utan att använda kakor. 

Användningen av kakor sparar ingen information som gör det möjligt att identifiera användarna. En kaka påverkar inte datasäkerheten och den kan heller inte sprida virus eller skadliga program. 

Kakor på Jobbmarknaden

Registeruppgifter och användning av dem

Användare som loggar in i Jobbmarknaden ska ange de uppgifter som användningen av Tjänsten förutsätter för att kunna använda Tjänsten. Användarens personuppgifter sparas i Tjänstens kundregister. Tjänsteproducenten behandlar Användarens personuppgifter i överensstämmelse med användarvillkoren, tjänstens dataskyddsbeskrivning samt integritetsskyddslagstiftningen.

Priser

Att använda Tjänsten är avgiftsfritt för Användaren och andra parter.

Kundkommunikation och direktmarknadsföring

Tjänsteleverantören har inte rätt att genomföra direktmarknadsföring, men Tjänsteleverantören och den tredje part som ansvarar för utveckling av Tjänsten har rätt att kontakta Användaren när det gäller frågor angående Tjänsten när Användaren ger sitt separata godkännande till detta.

Platsvakten

Platsvakten är en funktion som gör det möjligt för användare att beställa till sin e-post ett meddelande om nya lediga platser som matchar deras önskade sökkriterier. Användning av funktionaliteten kräver inte inloggning. För Platsvakten samlas användarens e-postadress, information om bekräftelse av ordern och godkännande av användarvillkoren och detaljer om sökkriterierna i Platsvakten.

Platsvakten är giltig i 3 månader åt gången, varefter e-postadressen raderas från tjänstens databas. Användaren kan säga upp beställningen också  mitt under perioden och då raderas ovanstående data.

Ändring av Användarvillkoren

Tjänsteleverantören utvecklar Jobbmarknaden kontinuerligt, på grund av vilket Tjänstens innehåll kan förändras. Tjänsteleverantören har rätt att ändra dessa Användarvillkor efter att ha meddelat om ändringarna på Tjänstens webbplats innan ändringarna träder i kraft.

Om Användaren inte godkänner de nya användarvillkoren har Användaren rätt att avbryta användningen av Tjänsten och begära att dennes uppgifter raderas från Tjänsten.

Tillämpbar lagstiftning

På dessa Användarvillkor och de tjänster som avses i dessa Användarvillkor samt eventuella avtal om Tjänsten tillämpas Finlands lag.

Kontaktuppgifter

UF-centret/Tjänsteleverantör

 • www.keha-keskus.fi
 • PB 1000, 50101 S:t Michel
 • 0295 020 000
 • tyomarkkinatori.keha(at)ely-keskus.fi

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad: