Utkomstskydd för företagare och självsysselsatta

Om du är företagare eller sysselsätter dig själv på annat sätt är bestämmelserna om utkomstskydd för arbetslösa annorlunda än för löntagare.

Om du är företagare eller sysselsätter dig själv på annat sätt som bisyssla kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa, men dina inkomster påverkar beloppet.

Om du är företagare eller sysselsätter dig själv på annat sätt på heltid behåller du i allmänhet din rätt till utkomstskydd för arbetslösa om ditt arbete har pågått i högst två veckor. Hit räknas vanligtvis också till exempel arbete som utförs i ett uppdragsförhållande. Utkomstskyddet för arbetslösa jämkas med den inkomst du får från företagsverksamheten eller uppdragsförhållandet.

Företagsverksamhet

Att starta företagsverksamhet under arbetslöshet

Om du är arbetslös och inleder företagsverksamhet som varar över två veckor ska du meddela detta till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. Din expert utreder när arbetslösheten och företagsverksamheten inletts.

Fyra månader efter att företagsverksamheten inletts görs en bedömning om huruvida företagsverksamheten är en huvudsyssla eller bisyssla. Du kan få utkomstskydd för arbetslösa under dessa fyra månader om förutsättningarna för det uppfylls. Du ska till exempel söka och vara beredd att ta emot heltidsarbete och hålla din jobbsökning i kraft. Företagsverksamhet är inte ett godtagbart skäl att tacka nej till exempel till arbete eller sysselsättningsfrämjande tjänster som erbjuds. Vägran kan leda till en viss tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete. Dina inkomster under dessa fyra månader kan påverka utkomstskyddets belopp. Du ska anmäla inkomsterna från företagsverksamheten till den som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa. Du kan ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa.

Om företagsverksamheten efter fyra månader bedöms vara huvudsyssla upphör din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Om din företagsverksamhet betraktas som bisyssla kan du ha rätt till jämkat utkomstskydd för arbetslösa. Avgörandet gäller endast tiden efter de första fyra månaderna och har ingen retroaktiv verkan.

I bedömningen utnyttjas information om den verkliga arbetsmängden i din företagsverksamhet eller ditt eget arbete, inte inkomst eller vinst från företagsverksamhet eller eget arbete under de fyra första månaderna. Om ingen annan information om arbetsmängden kan fås, kan din egen utredning om arbetsmängden användas som grund. 

Det är inte möjligt att prova fyra månader

  • om du är arbetslös, men redan har ett företag vars verksamhet du skulle utvidga till att vara huvudsyssla eller vars företagsform du skulle byta eller
  • om du blir delägare i ett företag som redan är verksamt.

Tidsfristen på fyra månader kan börja från början, om det är fråga om ett nystartat företagsverksamhet eller sysselsättning i eget arbete, när du har uppfyllt arbetsvillkoret som är en förutsättning för arbetslöshetsdagpenning och maximitiden för arbetslöshetsdagpenning börjar från början.

Arbets- och näringstjänsternas rådgivning om utkomstskydd för arbetslösa ger dig råd om hur din situation påverkar rätten till utkomstskydd för arbetslösa.

Bedömning av företagarställningen

När det har gått fyra månader sedan företagsverksamheten eller det egna arbetet inleddes, utreder en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket om du är företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bedömningen är inte nödvändigtvis densamma som till exempel i beskattningen. Den som betalar ut arbetslöshetsförmånen, dvs. FPA eller arbetslöshetskassan, bedömer förutsättningarna för utbetalning av utkomstskydd separat.

Då bedömningen inleds öppnas vanligtvis en begäran om utredning som du kan besvarar i Mina e-tjänster eller med en pappersblankett. I begäran om utredning kan du berätta närmare om din situation samt bifoga nödvändiga dokument.

När din rätt till utkomstskydd för arbetslösa bedöms har bland annat

  • FöPL- eller LFöPL-försäkringen,
  • arbetet i företaget eller som enskild näringsidkare och
  • ägarandelen i företaget betydelse.

Ägarandelen gäller också familjemedlemmarnas ägarandelar och innehav via ett så kallat mellanbolag.

Att sysselsätta sig själv

Om du är arbetslös och sysselsätts i ditt eget arbete i över två veckor ska du meddela detta till arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket. En expert utreder när arbetslösheten och din egen sysselsättning börjar.

Självsysselsatta kan vara till exempel stipendiater, närståendevårdare och idrottare. Precis som vid företagsverksamhet görs det också i fråga om eget arbete efter fyra månader en bedömning av huruvida det är fråga om en huvudsyssla eller bisyssla.

Arbete via ett faktureringsandelslag 

Arbete som utförs via ett faktureringsandelslag betraktas som ett arbetsförhållande om du ingått ett arbetsavtal med andelslaget i fråga. Då måste andelslaget överhuvudtaget kunna betraktas som arbetsgivare. Det innebär att andelslaget i eget namn tillhandahåller de tjänster som du arbetar med. Ett andelslag betraktas inte som arbetsgivare om det endast förmedlar information om arbetstillfällena eller sköter faktureringen i anslutning till medlemmarnas arbete. I dessa situationer kan ett anställningsförhållande endast uppkomma mellan faktureringsandelslaget och den person som sköter faktureringen.  

Arbete som utförs genom en faktureringstjänst som är ett andelslag utförs vanligen inte i ett arbetsförhållande. Arbets- och näringsbyråns eller kommunförsökets expert bedömer hur annat arbete än arbete i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande påverkar rätten till utkomstskydd för arbetslösa på basis av bestämmelserna om företagare i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.  

Utförande av uppdrag via ett faktureringsandelslag i perioder på högst två veckor

Om du utför uppdrag som företagare via ett faktureringsandelslag i högst två veckor åt gången, har du rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Observera att även andra villkor för utkomstskydd för arbetslösa ska uppfyllas. När du sysselsätts i företagsverksamhet i högst två veckor åt gången, utreds inte vilken inverkan en arbetsperiod som företagare har på din rätt att få utkomstskydd för arbetslösa, och företagsverksamhetens eventuella karaktär av huvudsyssla hindrar inte att du får utkomstskydd för arbetslösa.

Du ska meddela om sysselsättningen till den instans som betalar ut utkomstskyddet för arbetslösa, och där fattas ett beslut om din rätt till utkomstskydd för arbetslösa. För att få jämkat utkomstskydd för arbetslösa måste du vara arbetssökande. Om du får invalidpension som delpension räcker det att du söker deltidsarbete.

Trots att de formella kraven för upphörande uppfylls kan företagsverksamheten ändå anses fortsätta till exempel om du tydligt strävar efter att täcka den ekonomiska risken i anslutning till företagsverksamheten med utkomstskyddet för arbetslösa. Då kan du ha flera uppdrag samtidigt eller efter varandra. Om uppdragen följer varandra utan en enda dags avbrott har företagsverksamheten inte upphört på det sätt som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Om du har flera uppdrag som varar högst två veckor ska du kontakta arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: