Arbetstagarens alterneringsledighet

Alterneringsledighet är ett arrangemang där du kommer överens med din arbetstagare om en längre ledighet. Som arbetsgivare förbinder du dig att anställa en arbetslös arbetssökande som anmält sig hos arbets- och näringsbyrån för den tid som motsvarar ledigheten.

Kom överens om alterneringsledigheten tillsammans med arbetstagaren. Du ska anställa en arbetslös arbetssökande som verkar i stället för arbetstagaren som är ledig, men arbetsuppgifterna behöver inte vara desamma. Den som tar ut alterneringsledighet kan använda ledigheten på önskat sätt. Arbetstagaren bör i god tid innan alterneringsavtalet ingås utreda med arbetslöshetskassan eller FPA om hens arbetshistoria räcker till för att få alterneringsledighet.

Alterneringsledigheten slopas

Riksdagen har godkänt regeringens proposition om upphävandet av lagen om alterneringsledighet. Det betyder att utbetalningarna av alterneringsersättning upphör. Alterneringsledigheter ska inledas före den 31 juli 2024.

Läs mer

Alterneringsledigheten gynnar både dig som arbetsgivare, din arbetstagare och den arbetslösa arbetssökande som vikarierar, eftersom

  • orken hos arbetstagaren som tar ut alterneringsledighet förbättras,
  • en arbetslös arbetssökande får möjlighet att skaffa arbetserfarenhet från ett tidsbundet arbete och
  • arbetsgivaren kan få in ny kompetens i arbetsgemenskapen.

Den övre åldersgränsen för en arbetstagare som tar ut alterneringsledighet är den nedre åldersgränsen för arbetstagarens ålderspension minus tre år. Den övre åldersgränsen gäller dock inte personer födda före 1957. 

Alterneringsledigheten varar minst 100 och högst 180 kalenderdagar.

Den som tar ut alterneringsledighet ska ha en arbetshistoria på minst 20 år och ska har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. I den här tidsperioden kan ingå högst 30 kalenderdagars frånvaro utan lön. Arbetshistorian utreds av den som betalar alterneringsersättningen, dvs. arbetslöshetskassan eller FPA.

Den som anställs för alterneringsvikariatet ska vara arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringstjänsterna. Som vikarie kan man anställa en person som

  • har varit arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregick vikariatet,
  • är under 30 år och har avlagt yrkes- eller högskoleexamen för mindre än ett år sedan eller
  • är under 25 år eller över 55 år då alterneringsvikariatet börjar.
Tjänster
Aiheesta muualla

Uppdaterad: