Omställningsskyddet ur arbetsgivarens synvinkel

Bekanta dig med omställningsskyddet om du måste säga upp arbetstagare av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker. Omställningsskyddet hjälper både arbetsgivaren och den arbetstagare som sägs upp.

Syftet med omställningsskyddet är att hjälpa den uppsagda arbetstagaren och göra omställningssituationen lättare för dig som arbetsgivare.

I verksamhetsmodellen för omställningsskydd ingår

 • effektivare information,
 • att utarbeta en sysselsättningsfrämjande handlingsplan tillsammans med personalen,
 • att utarbeta en sysselsättningsplan för uppsagda inom arbets- och näringstjänsterna,
 • ledighet med lön för den uppsagda så att hen kan söka nytt arbete,
 • att ordna utbildning eller delta i kostnaderna för studier som ordnas av andra instanser så att den uppsagda kan utbilda sig under uppsägningstiden eller i början av arbetslösheten samt
 • att erbjuda företagshälsovård till en uppsagd i sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde.

Arbets- och näringsbyrån erbjuder dig omställningsskyddstjänster även i områden som ingår i kommunförsöket för sysselsättning. Vid arbets- och näringsbyråerna arbetar utnämnda experter på omställningsskydd och de ansvarar för arbets- och näringstjänsterna i situationer som gäller omställningsskydd. Dessutom ansvarar arbets- och näringsbyrån för utarbetandet av en sysselsättningsplan för arbetssökande som hör till kommunförsöket när en arbetssökande som omfattas av omställningsskyddet ännu inte har blivit kund hos kommunförsöket.

Omställningsskyddet omfattar skyldigheter som gäller dig som arbetsgivare. Skyldigheterna beror på antalet anställda och hur många personer du håller på att säga upp.

Utvidgat omställningsskydd för personer som fyllt 55 år

Det utvidgade omställningsskyddet är avsett för dig som har fyllt 55 år. Syftet med tjänsten är att främja din snabba sysselsättning och förbättra din ställning på arbetsmarknaden.

Du har rätt till omställningsskydd för personer som fyllt 55 år, om

 • du har fyllt 55 år senast på uppsägningsdagen,
 • ditt arbetsavtal har sagts upp av produktionsorsaker och/eller ekonomiska orsaker 1.1.2023 eller senare,
 • du har varit anställd hos den uppsägande arbetsgivaren i minst fem år med avbrott på högst 30 dagar,
 • du har anmält dig som arbetssökande vid AN-byrån inom 60 dagar från uppsägningen.

Omställningsskyddet för personer som fyllt 55 år omfattar

 • omställningspenning,
 • utbildning inom ramen för omställningsskyddet,
 • sysselsättningsledighet som är 5, 15 eller 25 dagar lång.

Omställningspenningen motsvarar din genomsnittliga månadslön. Kom ihåg att ansöka om omställningspenning hos din egen arbetslöshetskassa eller FPA senast tre månader efter att ditt anställningsförhållande upphört.

Utbildning inom ramen för omställningsskyddet är en tjänst som är avsedd för en person som fyllt 55 år och som blivit uppsagd från sitt anställningsförhållande. AN-byrån ska ordna och bevilja utbildning för personen när arbetsgivaren har meddelat om uppsägningen.

Utvidgat omställningsskydd för personer som fyllt 55 år – vad innebär det för arbetstagaren?
Innehållet kan inte visas på grund av inställningarna för cookies. Tillåt cookien för Marknadsföring för att se innehållet.
Tjänster

Gör tillsammans med personalen upp en sysselsättningsfrämjande verksamhetsplan

Om du tänker säga upp minst tio arbetstagare ska du tillsammans med din personal förbereda en sysselsättningsfrämjande verksamhetsplan. Planen ska beredas när samarbetsförfarandet inleds.

Av handlingsplanen ska framgå

 • den planerade tidtabellen för omställningsförhandlingarna,
 • förfarandet vid omställningsförhandlingarna,
 • planer för de verksamhetsprinciper som ska följas under uppsägningstiden när arbets- och näringstjänsternas tjänster används samt
 • verksamhetsprinciper som främjar arbetstagarnas jobbsökning och utbildning.

Meddela arbets- och näringsbyrån om uppsagda arbetstagares anställningsförhållande upphör. Ange antalet arbetstagare som ska sägas upp, yrken, arbetsuppgifter och tidpunkterna då anställningsförhållandet upphör. Berätta för arbetstagarna att de har rätt till en sysselsättningsplan.

Du kan göra anmälan med blanketten ”Arbetsgivarens anmälan”. Logga in med hjälp av Suomi.fi-identifikation i Mina e-tjänster för företag och arbetsgivare, välj ”Kontakter och dokument” på startsidan och skicka den ifyllda blanketten.

Om det finns färre än tio arbetstagare som sägs upp ska du vid omställningsförhandlingarna berätta hur dina arbetstagare kan söka sig till annat arbete, utbildning eller arbets- och näringstjänsterna under deras uppsägningstid.

Erbjud de uppsagda träning eller utbildning

Om du regelbundet sysselsätter minst 30 arbetstagare ska du erbjuda de uppsagda möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning. Detta gäller arbetstagare som har varit anställda hos dig oavbrutet i minst fem år. Du kan erbjuda möjligheten antingen under uppsägningstiden eller i början av arbetslösheten.

Du ska bekosta den träning eller utbildning du erbjuder. Du kan även komma överens med arbetstagaren om att du betalar den utbildning eller träning som arbetstagaren själv skaffar.

Principerna för ordnande av utbildning eller träning antecknas i arbetsgemenskapens utvecklingsplan, som ska uppdateras efter omställningsförhandlingarna.

Om du inte följer skyldigheten att erbjuda träning eller utbildning måste du betala din arbetstagare ett belopp som motsvarar värdet på träningen eller utbildningen.

Ordna företagshälsovård för den uppsagda

Om du regelbundet har minst 30 anställda och den uppsagda arbetstagarens anställningsförhållande har varat i minst fem år, är du som arbetsgivare skyldig att ordna företagshälsovård i sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde. För denna tid får du ersättning enligt sjukförsäkringslagen.

Tjänster
Läs mer
Mer information

Uppdaterad: