Arbetstagarens rättigheter och skyldigheter

I det finländska arbetslivet finns det olika regler som arbetstagaren och arbetsgivaren måste följa. Lagstiftningen och kollektivavtalet fastställer till exempel villkoren för minimilön, arbetstid, semester, lön för sjuktid och uppsägning.

Som arbetstagare har du rätt till bland annat

 • lön enligt kollektivavtalet och andra minimivillkor (t.ex. semester, lön för sjuktid, familjeledigheter och villkor för uppsägning),
 • lag- och avtalsenlig arbetstid,
 • facklig organisering,
 • en hälsosam och trygg arbetsmiljö,
 • företagshälsovård och arbetarskydd,
 • skriftligt arbetsavtal och
 • likabehandling på arbetsplatsen.

Som arbetstagare har du också skyldigheter. Du måste till exempel

 • utföra ditt arbete omsorgsfullt,
 • följa överenskomna arbetstider,
 • följa de bestämmelser som din arbetsgivare ger dig i anslutning till utförandet av arbetet (arbetsledningsrätt) och
 • beakta arbetsgivarens intresse (lojalitetsskyldighet) även på din fritid.

Du får inte heller förorsaka din arbetsgivare skada. Prata till exempel inte om affärs- och yrkeshemligheter utanför arbetet.

Läs mer

Integritetsskydd

Arbetsgivaren får endast hantera sådana personuppgifter som är nödvändiga med tanke på anställningsförhållandet, dvs. de ska hänföra sig till skötseln av dina eller arbetsgivarens rättigheter eller skyldigheter.

Arbetsgivaren får i första hand samla in dina personuppgifter endast av dig. Arbetstagarens samtycke till insamlande av uppgifter behövs dock inte i situationer där myndighet måste lämna ut uppgifter till arbetsgivaren för att utföra en lagstadgad uppgift eller uppgifter som arbetsgivaren skaffar med stöd av lagen för kredit- eller straffregister för att utreda arbetstagarens tillförlitlighet.

Arbetsgivaren får inte förvara föråldrade, felaktiga eller onödiga uppgifter om sina arbetstagare.

Strejkrätt

I Finlands grundlag tryggas den fackliga föreningsfriheten och strejkrätten ingår som en väsentlig del i den. Dessutom ingår strejkrätten i de grundläggande rättigheter för arbetstagare som fastställts av Internationella arbetsorganisationen ILO. Facket ansvarar alltid för strejkbeslutet, inte en enskild medlem. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna erbjuder mer information om strejker.

Försummelse av skyldigheter

Om du försummar dina arbetsuppgifter eller andra skyldigheter som hör till dig, kan din arbetsgivare ge dig en anmärkning eller varning.

Om du har fått en varning, har du möjlighet att korrigera ditt tillvägagångssätt. Om du upplever att varningen du fått är obefogad, ska du lämna in ett skriftligt bemötande till arbetsgivaren där din avvikande åsikt med motiveringar framgår.

Upprepade försummelser och varningar till följd av dem, kan leda till att ditt anställningsförhållande upphör. Om försummelsen är så betydande att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter anställningsförhållandet, kan anställningsförhållandet avslutas redan efter en enda försummelse.

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

Uppdaterad: