Ansökan om uppehållstillstånd som arbetstagare

Att inleda ansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare kan anhängiggöras endast av dig som arbetstagaren. Du kan ansöka om uppehållstillstånd elektroniskt i webbtjänsten Enter Finland eller med en pappersansökan som du ska lämna in till Finlands beskickning utomlands. Om du är i Finland kan du lämna in en pappersansökan till Migrationsverkets serviceställe.

När du gör ansökan i tjänsten Enter Finland ska du besöka Finlands beskickning eller ett av Migrationsverkets serviceställen för att styrka din identitet och visa upp originalexemplaren av bilagorna till ansökan.

Till ansökan om uppehållstillstånd ska bifogas blanketten Arbetsvillkor och de bilagor som begärs på blanketten.

När du ansöker om fortsatt tillstånd för uppehållstillstånd för arbetstagare i tjänsten Enter Finland och du har använt stark autentisering för att logga in i tjänsten behöver du inte styrka din identitet.

Mer information

AN-byråns delbeslut

Uppehållstillståndet för arbetstagare behandlas i två faser. AN-byrån fattar först ett delbeslut och sedan fattas det slutliga beslutet av Migrationsverket.

Det delbeslut AN-byrån fattar baserar sig på en helhetsbedömning som innefattar en utvärdering av tillgången på arbetskraft, anställningsvillkoren samt arbetsgivarens och arbetstagarens förutsättningar. Dessutom säkerställer AN-byrån din utkomst. AN-byråerna har tillgång till inkomstregistret.

Mer information

Migrationsverkets beslut och delgivning av beslut

Migrationsverket delger dig beslutet. Du får information om både beslutet om uppehållstillstånd och AN-byråns delbeslut.

Rätt att överklaga av beslutet

Om du vill söka ändring i Migrationsverkets beslut kan du anföra besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningar om hur man överklagar, det vill säga besvärsanvisning, bifogas till beslutet. Av den framgår till vilken förvaltningsdomstol du ska anföra besvär, inom vilken tid besväret ska anföras, vilka bilagor som behövs och hur du lämnar in det.

Tjänster
Mer information

Uppdaterad: