Anvisningar för att anställa en utländsk arbetstagare

När krävs ett uppehållstillstånd för arbetstagaren?

Utlänningarnas rätt att arbeta i Finland bestäms av deras nationalitet.

EU-medborgare samt medborgare i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz får arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. En vistelse över tre månader ska anmälas till Migrationsverket. Medborgare i de nordiska länderna måste registrera sig hos Myndigheten för digitalisering. Sökanden ansvarar själv för att registrera sin vistelse. Ett uppehållstillstånd eller en visering som utfärdats av ett Schengenland ger dig inte rätt att arbeta i Finland, med undantag för de arbeten som anges i utlänningslagens 79 §.

En arbetstagare som är medborgare i andra land än de som nämns ovan, dvs. en så kallad tredjelandsmedborgare, behöver vanligtvis antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som ger rättighet till förvärvsarbete för att kunna arbeta. Ett uppehållstillstånd för arbetstagare söks när arbetstagaren inte har annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete och inget annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete kan beviljas för arbetet i fråga eller arbetet inte kan utföras utan uppehållstillstånd.

Mer information

Arbetsgivaren ska säkerställa rätten till arbete

Arbetsgivaren är skyldig att se till att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland. Rätten till arbete kan kontrolleras på uppehållstillståndskortet. Om en arbetstagare inte har ett giltigt uppehållstillstånd eller hens rätt att arbeta är begränsad till arbete t.ex. inom ett annat yrke så kan arbetsgivaren inte anställa hen förrän hen har fått ett lämpligt uppehållstillstånd.

Migrationsverket ger information om utlänningars rätt till arbete och om vilken typ av uppehållstillstånd som krävs för arbete eller om arbetet kan utföras utan uppehållstillstånd.

Mer information

Rätt att arbeta med uppehållstillstånd för arbetstagare

Om ansökan är arbetstagarens första ansökan om uppehållstillstånd, eller om ansökan gäller en annan bransch än den rätt till arbete som tidigare beviljats arbetstagaren, kan arbetet inte påbörjas förrän arbetstagarens uppehållstillstånd har beviljats.

Ett uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas på basis av bransch. I en arbetstagares uppehållstillståndskort anges de branscher där utlänningen kan arbeta. 

Arbetet får fortsätta under handläggningen av ansökan om fortsatt tillstånd om fortsatta tillstånden söks före utgången av det tidigare tillståndet och arbetet fortsätter hos samma arbetsgivare eller bransch.

Mer information

Anmälan om en utländsk arbetstagare

Arbetsgivaren måste anmäla en utländsk arbetstagare när arbetsgivaren anställer en arbetstagare som inte är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz. Anmälan krävs inte om arbetstagaren är familjemedlem till en medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Anmälan görs elektroniskt i arbetsgivarens Enter Finland-tjänst.

Vid behov kan anmälan också göras genom att skicka en TEM055 -bilaga och en kopia av arbetstagarens pass eller uppehållstillståndskort till arbets-och näringsbyrån.

Då du har meddelat anställningsvillkoren i samband med ansökan om uppehållstillstånd på grund av arbete, behöver du inte göra en anmälan om arbetstagaren.

Det är inte heller nödvändigt att göra anmälan om du har angett anställningsvillkoren i samband med din ansökan om säsongsuppehållstillstånd, intyg om säsongsarbete eller visum för säsongsarbete.

Arbetsgivaren ska informera om den utländske arbetstagaren till förtroendemännen på arbetsplatsen och bevara uppgifterna om den utländske arbetstagarens anställning i två år efter det att anställningen upphört.

Tjänster
Mer information

Uppdaterad: