Anvisningar för att anställa en utländsk arbetstagare

När krävs ett uppehållstillstånd för arbetstagaren?

Utlänningarnas rätt att arbeta i Finland bestäms av deras nationalitet.

EU-medborgare samt medborgare i Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz får arbeta i Finland utan uppehållstillstånd. En vistelse över tre månader ska anmälas till Migrationsverket. Medborgare i de nordiska länderna måste registrera sig hos Myndigheten för digitalisering. Sökanden ansvarar själv för att registrera sin vistelse. Ett uppehållstillstånd eller en visering som utfärdats av ett Schengenland ger dig inte rätt att arbeta i Finland, med undantag för de arbeten som anges i utlänningslagens 79 §.

En arbetstagare som är medborgare i andra land än de som nämns ovan, dvs. en så kallad tredjelandsmedborgare, behöver vanligtvis antingen ett uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat uppehållstillstånd som ger rättighet till förvärvsarbete för att kunna arbeta. Ett uppehållstillstånd för arbetstagare söks när arbetstagaren inte har annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete och inget annat uppehållstillstånd för förvärvsarbete kan beviljas för arbetet i fråga eller arbetet inte kan utföras utan uppehållstillstånd.

Mer information

Arbetsgivaren ska säkerställa rätten till arbete

Arbetsgivaren är skyldig att se till att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta i Finland. Rätten till arbete kan kontrolleras på uppehållstillståndskortet. Om en arbetstagare inte har ett giltigt uppehållstillstånd eller hens rätt att arbeta är begränsad till arbete t.ex. inom ett annat yrke så kan arbetsgivaren inte anställa hen förrän hen har fått ett lämpligt uppehållstillstånd.

Migrationsverket ger information om utlänningars rätt till arbete och om vilken typ av uppehållstillstånd som krävs för arbete eller om arbetet kan utföras utan uppehållstillstånd.

Mer information

Rätt att arbeta med uppehållstillstånd för arbetstagare

Om ansökan är arbetstagarens första ansökan om uppehållstillstånd, eller om ansökan gäller en annan bransch än den rätt till arbete som tidigare beviljats arbetstagaren, kan arbetet inte påbörjas förrän arbetstagarens uppehållstillstånd har beviljats.

Ett uppehållstillstånd för arbetstagare beviljas på basis av bransch. I en arbetstagares uppehållstillståndskort anges de branscher där utlänningen kan arbeta. 

Arbetet får fortsätta under handläggningen av ansökan om fortsatt tillstånd om fortsatta tillstånden söks före utgången av det tidigare tillståndet och arbetet fortsätter hos samma arbetsgivare eller bransch.

Mer information

Anmälan om en utländsk arbetstagare

Arbetsgivaren måste anmäla en utländsk arbetstagare när arbetsgivaren anställer en arbetstagare som inte är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz. Anmälan krävs inte om arbetstagaren är familjemedlem till en medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz.

Anmälan görs elektroniskt i arbetsgivarens Enter Finland-tjänst.

Vid behov kan anmälan också göras genom att skicka en TEM055 -bilaga och en kopia av arbetstagarens pass eller uppehållstillståndskort till arbets-och näringsbyrån.

Arbetsgivaren ska informera om den utländske arbetstagaren till förtroendemännen på arbetsplatsen och bevara uppgifterna om den utländske arbetstagarens anställning i två år efter det att anställningen upphört.

Tjänster
Mer information

Inledande av ansökan

En ansökan om uppehållstillstånd kan endast inledas av arbetstagaren själv. Uppehållstillståndet kan ansökas elektroniskt i tjänsten Enter Finland eller genom att lämna in en pappersansökan till en finsk representation utomlands. Om arbetstagaren befinner sig i Finland kan ansökan lämnas in till Migrationsverkets serviceställe. Om ansökan har lämnats in i den elektroniska tjänsten ska den sökande besöka Finlands representation eller Migrationsverkets tjänsteställe i Finland för att styrka sin identitet och visa upp originalbilagorna till ansökan. Om ansökan för fortsatt tillstånd har gjorts i tjänsten Enter Finland behöver sökanden inte styrka sin identitet och lämna sina fingeravtryck på tjänstestället om en stark elektronisk identifiering har använts vid ansökan.

Mer information

Ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagaren ska åtföljas av blanketten Anställningsvillkor och de begärda bilagorna.

AN-byråns delbeslut

En arbetstagares ansökan om uppehållstillstånd behandlas i två faser. AN-byrån fattar delbeslut i ärendet, varefter det slutliga avgörandet av ärendet överförs till Migrationsverket.

Behandlingstiden för ansökningar vid AN-byråerna varierar regionalt beroende på arbetssituationen och på kompletterande förklaringar som vid behov efterfrågas från arbetsgivaren och/eller den sökande. Arbets- och näringsbyråerna använder inkomstregistret. 

Mer information

Migrationsverkets beslut och delgivning

Migrationsverket meddelar beslutet. Både beslutet om uppehållstillstånd och delbeslutet från AN-byråns enhet delges. Beslutet skickas också till arbetsgivaren för kännedom. Arbetsgivaren får alltid veta åtminstone delbeslutet.

Rätt att överklaga

Migrationsverkets beslut kan överklagas till förvaltningsdomstolen. Klagomål kan lämnas in av både den sökande och arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan endast överklaga ett delbeslut. Om arbetsgivaren avser att överklaga arbetstagarens beslut om uppehållstillstånd ska arbetsgivaren ha en skriftlig fullmakt utfärdad för detta ändamål av arbetstagaren.

Till beslutet bifogas anvisningar om hur ett överklagande ska göras, dvs. adress för överklagande. Anvisningarna förklarar vilken förvaltningsdomstol som ska överklagas, när det ska göras, vilka bilagor som behövs och hur överklagandet ska tillställas till förvaltningsdomstolen.

Mer information

Uppdaterad: