Tillgänglighetsutlåtande

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbtjänsten www.tyomarkkinatori.fi och har utarbetats 2.5.2022. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga.

Utlåtandet baserar sig på en bedömning som gjorts av en utomstående sakkunnigorganisation av huruvida webbplatsen uppfyller kraven i EU:s direktiv 2016/2102.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Webbtjänsten är publicerad 2.5.2022 och den fyller delvis i lagens krav om tillgänglighet på nivåerna A- och AA (WCAG-kriterier 2.1). Tjänsten är inte ännu fullständigt tillgänglig. Bristerna är beskrivna närmare neråt på sidan. Bristerna åtgärdas så snart som möjligt, senast under året 2024.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats?

Vi strävar till att förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Om du hittar problem som vi inte har beskrivit på den här sidan, anmäl om dem till oss och vi gör vårt bästa att korrigera situationen.

Du kan kontakta oss per e-post via tmt.verkkopalvelut@keha-keskus.fi

Tillsynsmyndighet

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för oss som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor. Du kan lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en tillgänglighetsklagan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

 • Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • Enheten för tillgänglighetstillsyn
 • www.tillganglighetskrav.fi
 • webbtillganglighet@rfv.fi
 • Telefonväxel 0295 016 000

Noggrannare information om tillgängligheten

Tjänsten är inte ännu fullständigt tillgänglig. Följande innehåll och funktioner är inte ännu tillgängliga:

 • Webbtjänsten innehåller bilder som inte har lämpliga motsvarande texter. (WCAG 1.1.1) 
 • Vissa videor saknar syntolkning eller annat alternativt framställningssätt. (WCAG 1.2.3, 1.2.5) 
 • Ordningen i vilken innehållet läses och ordningen i vilken markören (fokusens) rör sig är ställvis inkonsekventa. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) 
 • Vissa gränssnittskomponenter kan inte nås med tangentbordet. (WCAG 2.1.1) 
 • I vissa delar av webbtjänsten uppdateras inte sidhuvudet för att återspegla sidans huvudinnehåll. (WCAG 2.4.2)  
 • Webbtjänsten innehåller felaktiga och återkommande länktexter. (WCAG 2.4.4) 
 • Webbtjänsten innehåller vissa innehållstexter vars språk inte är korrekt markerat. (WCAG 3.1.2) 
 • Användarens markör flyttar sig oväntat i vissa gränssnittskomponenter. (WCAG 3.2.1) 
 • Vissa användargränssnittskomponenters namn, roller och funktioner förstås inte helt programmässigt och är delvis på engelska. Vissa visuella grupperingar tolkas inte heller med hjälp av hjälpmedelsteknik. (WCAG 1.3.1, 4.1.2) 
 • Det finns fel i det tekniska genomförandet som också kan påverka teknikens funktioner i hjälpmedlen. (WCAG 4.1.1)  
 • Alla ändringar i vyn, t.ex. felmeddelanden, meddelas inte via hjälpmedelsteknologin. (WCAG 4.1.3) 

Det finns också innehåll och funktioner som inte omfattas av lagstiftningen:

 • innehåll som användarna eller andra utomstående parter publicerat i tjänsten och som inte producerats, finansierats eller övervakats av tjänsteleverantören själv,
 • kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. väder- eller terrängkartor), 
 • kontorspaketfiler (t.ex. doc, pdf, odt) som publicerats före 23.9.2018,
 • webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019,
 • direktsända video- eller ljuduppspelningar som inte är avsedda att sparas eller publiceras på nytt och
 • video- eller ljudupptagningar som har publicerats före 23.9.2020.

Gränssnittsbeskrivningarna för utvecklare är i PDF-format för tillfället och inte tillgängligt. Innehållet kommer att produceras i tillgänglig form under våren 2023. Innehållet är tekniskt och målgruppen är mer begränsad än annat innehåll.

Mer information

Uppdaterad: