En arbetstagares pensionering

När din arbetstagare går i pension upphör ert anställningsförhållande. Läs vad du som arbetsgivare bör komma ihåg innan arbetstagaren går i pension.

Arbetstagaren går i ålderspension

När en arbetstagare meddelar att hen går i ålderspension ska ni tillsammans komma överens om vilken hens sista arbetsdag är. Kom också ihåg att avsluta anställningsförhållandet. Det lönar sig att avsluta anställningsförhållandet den sista dagen i månaden, eftersom pensionen alltid börjar betalas från början av månaden. Påminn din arbetstagare om att hen ska ansöka om pension i god tid, cirka en månad före den sista arbetsdagen. Anmäl i god tid till Skatteförvaltningens inkomstregister att anställningsförhållandet upphör och att slutlönen betalas.

Din arbetstagare kan också gå i annan pension än ålderspension, till exempel partiell ålderspension eller arbetslivspension. I frågor som gäller dessa lönar det sig att kontakta arbetsgivarens pensionsförsäkringsbolag.

Mer information

Uppmuntra till fortsatt karriär 

Om din arbetstagares arbetsförmåga förändras är pensionering inte det enda alternativet. Din arbetstagares nedsatta arbetsförmåga kan hindra hen från att utföra sitt nuvarande arbete, men hen kan ha möjlighet att utföra annat arbete eller fortsätta sitt nuvarande arbete på deltid. Du kan hjälpa din arbetstagare att fortsätta i arbetslivet på många sätt. Du kan till exempel

  • omorganisera arbetsuppgifterna,
  • ge lättare arbetsuppgifter,
  • erbjuda yrkesinriktad rehabilitering eller
  • fortsätta anställningsförhållandet med hjälp av olika pensionsformer, såsom delinvalidpension eller partiell förtida ålderspension.
Tjänster
Läs mera

Uppdaterad: