Dataskyddsbeskrivning för kontaktregistret för intressentsamarbeten

Europaparlamentets och Europarådets förordning (EU) 2016/679
Dataskyddslagen 1050/2018
Datum för upprättande 13.6.2018
Uppdaterad 3.12.2020 - små tillägg och ändringar av punkterna 3-5, 9 och 12

1. Personuppgiftsansvarig

UF-centret
PB 1000, 50101 S:t Michel
0295 020 000, kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi

2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Merja Heinonen
PB 1000, 50101 S:t Michel
tyomarkkinatori.keha(at)ely-keskus.fi

3. Registrets namn

Jobbmarknadenshelhetens kontaktregister för intressentsamarbeten

Jobbmarknadens kontaktregister för intressentsamarbeten

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Registret är ett kontaktregister för den gemensamma utvecklingen och kommunikationen av Jobbmarknadenshelheten som genomförs av UF-centret. Med hjälp av registret upprätthålls och uppdateras kontaktuppgifter om personer som deltar i den gemensamma utvecklingen och som är informerade om frågor som rör Jobbmarknaden.

5. Registrets datainnehåll

Registret innehåller högst följande uppgifter om personerna

  • namn
  • titel
  • e-postadress
  • telefonnummer
  • namnet på den organisation som personen företräder
  • klassificering av den organisation som personen företräder (t.ex. statlig förvaltning eller personalföretag)
  • roll, i det gemensamma utvecklingsarbetet:
  • personens aktiviteter

6. Lagenliga informationskällor

Registreringen baserar sig på den registrerades samtycke. Samtycke ges via webbformuläret Webropol,

som personen fyller i när han eller hon blir inbjuden att samarbeta.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till personer som arbetar i företag som producerar tjänster för UF-centret och som arbetar med utvecklingsuppgifter som genomförs av dessa företag.

Sådana uppgifter kan till exempel innefatta användartestning av de tjänster som utvecklas, dit deltagare bjuds in via e-post. Uppgifterna kan också utföras i virtuella arbetsmiljöer.

Uppgifterna lämnas inte vidare till andra parter.

8. Översändning av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte utanför Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Uppgifternas förvaringstid

På grund av den fortlöpande karaktären hos det gemensamma utvecklingsarbetet och kommunikationen lagras uppgifterna tills vidare.

10. Registrets skyddsprinciper

Uppgifterna i registret lagras i ett elektroniskt informationssystem. Endast utsedda UF-anställda som arbetar i det digitala TE-projektet har tillgång till uppgifterna samt företag som tillhandahåller tjänster till det digitala TE-projektet.

Administratören av informationssystemet uppmanar de anställda att använda registret med en personlig inloggningslänk som skickas från informationssystemet. Efter registreringen loggar användare in i informationssystemet med användarnamn och lösenord.

11. Rätt till inspektion

En person i registret har att på begäran rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats och hur uppgifterna har använts

Begäran skickas skriftligen och undertecknad till den registeransvarige på:

UF-centret
Registratorskontoret
PB 1000
50101 S:t Michel

Begäran kan också göras via e-post till adressen:
kirjaamo.keha(at)ely-keskus.fi

12. Rätt att kräva rättelse och borttagning av uppgifter

Den personuppgiftsansvarige ska korrigera, radera eller komplettera uppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade med avseende på ändamålet med behandlingen på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. På begäran ska den registeransvarige också radera den registrerades uppgifter i sin helhet.

Begäran skickas skriftligen och undertecknad till den registeransvarige på:

UF-centret
Registratorskontoret
PB 1000
50101 S:t Michel

13. Övriga rättigheter med anknytning till behandling av personuppgifter

Personuppgifter används inte och utlämnas inte för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring och inte för marknads- och opinionsundersökning och inte för personmatrikel och släktforskning.

Den registrerade har inga andra rättigheter relaterade till behandlingen av personuppgifter.

Uppdaterad: